V̼ừ̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼:̼ ̼C̼h̼.̼á̼y̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼.̼ả̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼

V̼ừ̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼:̼ ̼C̼h̼.̼á̼y̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼.̼ả̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼á̼m̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼k̼ị̼t̼.̼ ̼P̼h̼í̼a̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼v̼ỡ̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼ó̼e̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼1̼5̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼3̼-̼3̼,̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼C̼a̼r̼i̼l̼l̼o̼n̼ ̼5̼ ̼(̼t̼o̼ạ̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ũ̼y̼ ̼B̼á̼n̼ ̼B̼í̼c̼h̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼)̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼,̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼P̼C̼C̼C̼-̼C̼N̼C̼H̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼
Cháy chung cư ở quận Tân Phú - TP HCM, 2 người tử vong - Ảnh 1.

Nạn nhân vụ cháy chung cư ở TP.HCM là 2 mẹ con, tử vong vì
̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼ở̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼á̼m̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼k̼ị̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼l̼â̼n̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼.̼ ̼P̼h̼í̼a̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ỡ̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼ó̼e̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼.̼̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼1̼0̼.̼2̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼n̼à̼y̼.̼̼V̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼T̼.̼N̼.̼N̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼9̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼N̼.̼M̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼5̼)̼.̼ ̼
Hai mẹ con tử vong khi rơi từ chung cư bốc cháy ở TP.HCM - Thời sự

Đau lòng khám nghiệm hiện trường vụ cháy chung cư ở TP HCM - Báo Người lao động
̼T̼h̼e̼o̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼P̼C̼C̼C̼-̼C̼N̼C̼H̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼e̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼̼Đ̼ế̼n̼ ̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ệ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *