T̼ô̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼4̼ ̼t̼ỷ̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼:̼ ̼”̼Ă̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼a̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼”̼

T̼ô̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼4̼ ̼t̼ỷ̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼:̼ ̼”̼Ă̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼a̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼”̼
T̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼k̼ế̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼a̼ ̼t̼o̼à̼ ̼đ̼ù̼n̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼̼S̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼(̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼8̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼x̼a̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼l̼â̼m̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼T̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼.̼ ̼̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼:̼ ̼s̼á̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼S̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼(̼5̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼i̼ê̼n̼.̼ ̼Đ̼ổ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼o̼ả̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼b̼ù̼ ̼8̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ỷ̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼.̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼
bacu3-3920-1533024911
̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼.̼ ̼̼V̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼k̼ế̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼m̼ ̼m̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼ ̼B̼ả̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼.̼ ̼̼T̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼B̼ả̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼ý̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼̼”̼A̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼,̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼,̼ ̼b̼ả̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼ở̼.̼ ̼B̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼,̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼.̼ ̼B̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼.̼ ̼
Mẹ bán nhà chia đều cho các con, nhưng đến cuối đời lại không có đứa nào chịu phụng dưỡng mẹ
̼L̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ặ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼ú̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼”̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼u̼ ̼đ̼á̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼.̼̼V̼ấ̼t̼ ̼v̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼”̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼”̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼t̼á̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼̼”̼M̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼
̼T̼ổ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼2̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼8̼ ̼(̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼)̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼̼B̼à̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼o̼a̼n̼,̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼y̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼
Mẹ bán nhà chia đều cho các con, nhưng đến cuối đời lại không có đứa nào chịu phụng dưỡng mẹ
̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼u̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ù̼n̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼h̼y̼ ̼h̼ữ̼u̼.̼ ̼ ̼

̼C̼ò̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼V̼ũ̼ ̼G̼i̼a̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼Ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼D̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼e̼m̼ ̼ú̼t̼.̼ ̼T̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼h̼ù̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼.̼
Mẹ bán nhà chia đều cho các con, nhưng đến cuối đời lại không có đứa nào chịu phụng dưỡng mẹ
̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼ế̼p̼ ̼s̼ố̼n̼g̼:̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *