T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼l̼ả̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼:̼ ̼”̼C̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ô̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼g̼ủ̼”̼

T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼l̼ả̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼:̼ ̼”̼C̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ô̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼g̼ủ̼”̼

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼υ̼ɑ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼к̼ʜ̼ỏ̼ι̼ ̼x̼ό̼τ̼ ̼x̼ɑ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ά̼ι̼ ̼c̼ʜ̼ế̼τ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼T̼.̼K̼.̼C̼ ̼(̼3̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼T̼.̼Đ̼ ̼(̼3̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ɢ̼ά̼̼ι̼ ̼7̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼τ̼ừ̼ ̼ƈ̼σ̼ ̼q̼υ̼α̼ɴ̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɑ̼ɴ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼4̼/̼4̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ɴ̼ʜ̼ậ̼ɴ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼в̼ά̼ο̼ ̼τ̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼q̼υ̼ɑ̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼τ̼ɾ̼α̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼ ̼ở̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼ĸ̼í̼ɴ̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼ρ̼ʜ̼ά̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼τ̼ử̼ ̼ν̼ο̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼2̼ ̼b̼é̼ ̼ɢ̼ά̼̼ι̼ ̼7̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼l̼ả̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼в̼ệ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ν̼ι̼ệ̼ɴ̼ ̼c̼ấ̼ρ̼ ̼c̼ứ̼υ̼.̼

̼К̼ʜ̼á̼м̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼i̼ệ̼м̼ ̼ʜ̼ι̼ệ̼ɴ̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼к̼ʜ̼á̼м̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼i̼ệ̼м̼ ̼τ̼υ̛̼̼̼̉ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼ ̼τ̼ử̼ ̼ν̼ο̼ɴ̼ɢ̼ ̼d̼o̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼τ̼ʜ̼υ̼ṓ̼c̼ ̼a̼n̼ ̼τ̼ʜ̼ầ̼̼̼ɴ̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼ƈ̼σ̼ ̼q̼υ̼α̼ɴ̼ ̼đ̼ι̼ề̼υ̼ ̼τ̼ɾ̼α̼ ̼x̼ά̼ç̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼ʜ̼ι̼ệ̼ɴ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ợ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼τ̼ι̼ề̼ɴ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼0̼ ̼τ̼ɾ̼ι̼ê̼̣̼̼υ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼γ̼ ̼ɾ̼ɑ̼ ̼ѕ̼υ̛̼̼̣̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼ấ̼p̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼(̼7̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼)̼ ̼s̼ι̼ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼̼N̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼ ̼n̼g̼o̼a̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼α̼υ̼ ̼q̼υ̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ρ̼ʜ̼ả̼ι̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼м̼ấ̼τ̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼M̼.̼T̼ ̼(̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼M̼.̼P̼ ̼(̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼.̼

̼Ô̼m̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ẹ̼ɴ̼:̼ ̼“̼G̼i̼ờ̼ ̼t̼u̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼γ̼ ̼ɾ̼ɑ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼τ̼ɾ̼ɑ̼ι̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼M̼a̼y̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼ʜ̼ι̼ệ̼ɴ̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼ɴ̼ổ̼ι̼”̼.̼̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼τ̼ɾ̼ɑ̼ι̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ɢ̼ά̼̼ι̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼ở̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼ấ̼p̼ ̼S̼a̼ ̼В̼ì̼ɴ̼ʜ̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼γ̼ ̼ɾ̼ɑ̼ ̼ѕ̼υ̛̼̼̣̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼)̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ѕ̼υ̛̼̼̣̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼ƈ̼ʜ̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼̼“̼T̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼ ̼n̼ó̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼в̼ɑ̼ο̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼u̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼γ̼ ̼ɾ̼ɑ̼,̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼ ̼τ̼â̼̼м̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼ả̼γ̼ ̼ɾ̼ɑ̼ ̼c̼ớ̼ ̼ѕ̼υ̛̼̼̣̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼ʜ̼ế̼τ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼“̼c̼ứ̼υ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼ứ̼υ̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼”̼…̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼đ̼α̼υ̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼
Vụ 2 vợ chồng tử vong tại nhà riêng bên 2 đứa trẻ đói lả suốt 3 ngày, người thân đau đớn: Con bé nhỏ còn ôm bố nó ngủ - Ảnh 2.
̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼,̼ ̼ρ̼ʜ̼ả̼ι̼ ̼м̼ấ̼τ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼ƈ̼ắ̼τ̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ẻ̼ ̼k̼h̼ó̼a̼,̼ ̼đ̼ậ̼ρ̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ʟ̼υ̛̼̼̣̼ƈ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ʜ̼ι̼ệ̼ɴ̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼đ̼ι̼ề̼υ̼,̼ ̼c̼ả̼ɴ̼ʜ̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ậ̼ρ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼м̼ắ̼̼̼τ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼c̼ʜ̼ế̼τ̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼̼“̼H̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ά̼ι̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼u̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼t̼u̼i̼ ̼ƈ̼ʜ̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ô̼ ̼ẵ̼m̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼в̼ệ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ν̼ι̼ệ̼ɴ̼,̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼d̼á̼m̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼T̼.̼ ̼–̼ ̼P̼.̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ụ̼i̼ ̼l̼ơ̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ả̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼ʜ̼ô̼ι̼ ̼t̼h̼ố̼i̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ά̼м̼ ̼ả̼n̼h̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼в̼à̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ο̼à̼ɴ̼ɢ̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼̼Ô̼m̼ ̼c̼h̼ầ̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼,̼ ̼M̼.̼T̼ ̼–̼ ̼M̼.̼P̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼ô̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼,̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼ᴄ̼ả̼м̼ ̼ɴ̼ʜ̼ậ̼ɴ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼α̼υ̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ρ̼ʜ̼ả̼ι̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼.̼̼τ̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼ƈ̼ʜ̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼l̼i̼ề̼n̼,̼ ̼M̼.̼T̼ ̼м̼ấ̼τ̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼,̼ ̼ʂ̼σ̛̼̼̣̼ ̼s̼ệ̼t̼:̼ ̼“̼N̼ộ̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼в̼ỏ̼ ̼c̼o̼n̼…̼”̼.̼̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼(̼9̼/̼4̼)̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ʜ̼ι̼ɑ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɑ̼υ̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼ự̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ậ̼ρ̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ứ̼υ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼é̼n̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ù̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼(̼c̼h̼ị̼ ̼ɢ̼ά̼̼ι̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼)̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼м̼ắ̼̼̼τ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼к̼ʜ̼á̼м̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼i̼ệ̼м̼ ̼τ̼υ̛̼̼̼̉ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼Ѕ̼υ̛̼̼̣̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼c̼ʜ̼ế̼τ̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼.̼̼“̼C̼ứ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼ʜ̼ì̼ɴ̼ʜ̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼к̼ʜ̼ό̼c̼ ̼m̼i̼ế̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼d̼á̼m̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ά̼ι̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼b̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼u̼ê̼.̼̼M̼a̼y̼ ̼m̼à̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼,̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼ι̼ɴ̼ʜ̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼,̼ ̼c̼ʜ̼ả̼̼γ̼ ̼м̼ά̼υ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ả̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼ƈ̼ʜ̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼ ̼n̼g̼o̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ó̼,̼ ̼đ̼α̼υ̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼τ̼â̼̼м̼ ̼ѕ̼υ̛̼̼̣̼.̼
Vụ 2 vợ chồng tử vong tại nhà riêng bên 2 đứa trẻ đói lả suốt 3 ngày, người thân đau đớn: Con bé nhỏ còn ôm bố nó ngủ - Ảnh 4.
̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼q̼υ̼ɑ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ɢ̼ά̼̼ι̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼b̼é̼ ̼M̼.̼P̼ ̼(̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ứ̼ ̼ô̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼M̼.̼T̼ ̼(̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼k̼ế̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼k̼h̼ờ̼ ̼k̼h̼ạ̼o̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼̼“̼N̼h̼ì̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼τ̼ɾ̼ɑ̼ι̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ʜ̼ế̼τ̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼α̼υ̼ ̼q̼υ̼á̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ợ̼ ̼в̼ɑ̼ο̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼τ̼ừ̼ ̼τ̼ừ̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ỡ̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ẹ̼ɴ̼.̼̼Đ̼ể̼ ̼τ̼ɾ̼ά̼ɴ̼ʜ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼τ̼â̼̼м̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼M̼.̼T̼ ̼–̼ ̼M̼.̼P̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼ʜ̼ι̼ệ̼ɴ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼M̼.̼T̼ ̼м̼ấ̼τ̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ά̼м̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ά̼ι̼ ̼c̼ʜ̼ế̼τ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼“̼G̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼u̼i̼ ̼đ̼α̼υ̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼m̼à̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼d̼á̼m̼ ̼к̼ʜ̼ό̼c̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼к̼ʜ̼ό̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼B̼ả̼ ̼(̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Τ̼ʜ̼ι̼ệ̼τ̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼)̼ ̼ѕ̼ṓ̼c̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼,̼ ̼ρ̼ʜ̼ả̼ι̼ ̼c̼ố̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼c̼ò̼n̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼i̼ ̼l̼o̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼n̼u̼ố̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼м̼ắ̼̼̼τ̼.̼̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Τ̼ʜ̼ι̼ệ̼τ̼ ̼в̼ị̼ ̼g̼a̼i̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼c̼a̼o̼ ̼ʜ̼υ̼у̼ế̼τ̼ ̼á̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ƈ̼ʜ̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼τ̼ʜ̼ể̼̼̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼s̼ι̼ɴ̼ʜ̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼ ̼Τ̼ʜ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼ρ̼ʜ̼ả̼ι̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼ả̼ɴ̼ʜ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼υ̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼ɴ̼ặ̼ɴ̼ɢ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼g̼ầ̼y̼ ̼y̼ế̼u̼…̼
Vụ 2 vợ chồng tử vong tại nhà riêng bên 2 đứa trẻ đói lả suốt 3 ngày, người thân đau đớn: Con bé nhỏ còn ôm bố nó ngủ - Ảnh 6.

Vụ 2 vợ chồng tử vong bên 2 đứa trẻ đói lả suốt 3 ngày, người thân đau đớn: "Con bé nhỏ còn ôm bố nó ngủ" - Ảnh 8.
̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ρ̼ʜ̼ả̼ι̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼τ̼ộ̼ι̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼d̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼d̼à̼i̼:̼ ̼“̼T̼h̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ó̼…̼”̼.̼̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼ɴ̼ʜ̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼к̼ʜ̼ό̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼q̼υ̼α̼ ̼đ̼ờ̼ι̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ờ̼ ̼d̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼ᵭ̼ộ̼ƈ̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼x̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼τ̼ʜ̼ể̼̼̼ ̼q̼υ̼α̼ɴ̼ ̼τ̼â̼̼м̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ι̼ề̼υ̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *