Sáng nay ! Công An đã bắt được nhân vật vụ tung tin sai sự thật về 2 Cha con của MC Quyền Linh

Sáng nay ! Công An đã bắt được nhân vật vụ tung tin sai sự thật về 2 Cha con của MC Quyền Linh

Sáng nay ! Công An đã bắt được nhân vật vụ tung tin sai sự thật về 2 Cha con của MC Quyền Linh, hiện đang xử lý vì tung tin sai sự thật

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ổ̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼M̼C̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼.̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼M̼C̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼“̼B̼ạ̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼

MC Quyền Linh phản ứng khi bị tung tin mắc COVID-19, phải thở máy | Tin tức mới nhất 24h - Đọc Báo Lao Động online - Laodong.vn
̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼S̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼â̼u̼ ̼v̼i̼e̼w̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼v̼í̼ ̼d̼ụ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼.̼ ̼Đ̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼”̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼m̼á̼y̼”̼.̼ ̼A̼i̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ỡ̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼r̼ù̼ ̼ẻ̼o̼ ̼t̼u̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼m̼á̼y̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼í̼t̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼m̼à̼”̼.̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼h̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼H̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼,̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼V̼ì̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼.̼.̼.̼ ̼

T̼h̼e̼o̼ ̼”̼M̼C̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼d̼â̼n̼”̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼P̼C̼R̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼.̼ ̼

Đi vào vết xe đổ của Ngọc Trinh, MC Quyền Linh bị CĐM kịch liệt phản
̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼M̼C̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼M̼C̼ ̼V̼ư̼ợ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼“̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼”̼.̼̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼“̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼”̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼.̼ ̼

A̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼v̼i̼e̼w̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼”̼.̼ ̼ ̼̼C̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼

Tin COVID TPHCM hôm nay 1/10: MC Quyền Linh, nghệ sĩ showbiz đón tin 'bình thường mới' thế nào?
̼N̼ữ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼P̼C̼R̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼C̼h̼ú̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼k̼ỹ̼ ̼l̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼

N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼”̼.̼̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼“̼M̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼,̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼”̼ ̼-̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *