Nghệ An: Trộm chó, 2 cẩu tặc bị đáɴʜ ᴄʜếᴛ đốᴛ xáᴄ

Nghệ An: Trộm chó, 2 cẩu tặc bị đáɴʜ ᴄʜếᴛ đốᴛ xáᴄ

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ẩ̼u̼ ̼t̼ặ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼.̼

̼(̼V̼T̼C̼ ̼N̼e̼w̼s̼)̼ ̼-̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼.̼
̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼.̼


̼N̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼v̼ặ̼t̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼x̼á̼c̼.̼
̼
̼D̼ẫ̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼â̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼,̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼
̼
̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼o̼a̼n̼ ̼u̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ó̼
̼
̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼V̼T̼C̼ ̼N̼e̼w̼s̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼(̼T̼P̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ó̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ở̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼r̼ù̼n̼g̼ ̼r̼ợ̼n̼,̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼s̼ợ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼h̼a̼m̼ ̼n̼h̼ở̼.̼


̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼x̼á̼c̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼
̼
̼H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼x̼a̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼e̼m̼,̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼í̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼,̼ ̼k̼ẻ̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼
̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ ̼h̼ô̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ó̼,̼ ̼k̼è̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼
̼
̼P̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ú̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼3̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼.̼ ̼B̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼r̼ụ̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼3̼7̼N̼-̼1̼6̼3̼9̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼g̼i̼ả̼.̼
̼
̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼ ̼n̼g̼o̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ó̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼i̼ ̼h̼ô̼,̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼.̼
̼
̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼k̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼2̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼2̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼2̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼H̼ợ̼p̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼L̼ộ̼c̼.̼


̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼d̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼r̼ơ̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼.̼
̼
̼C̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ó̼.̼
̼
̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼4̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼â̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ổ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼v̼â̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ẩ̼u̼ ̼t̼ặ̼c̼.̼
̼
̼2̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼,̼ ̼2̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼B̼á̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼9̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼h̼i̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼7̼)̼;̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼a̼o̼ ̼v̼â̼y̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼2̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼x̼ử̼”̼.̼
̼
̼
̼H̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼v̼â̼y̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼
̼
̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼v̼â̼y̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ẩ̼u̼ ̼t̼ặ̼c̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼r̼ụ̼i̼ ̼2̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ó̼.̼
̼
̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼C̼h̼i̼n̼h̼,̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼-̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼
̼
̼R̼ồ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼,̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ ̼h̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ẩ̼u̼ ̼t̼ặ̼c̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼
̼
̼C̼h̼ặ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼
̼
̼Đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼L̼ộ̼c̼)̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ẩ̼u̼ ̼t̼ặ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼B̼á̼ ̼C̼ậ̼y̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼1̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼
̼
̼B̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼à̼o̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼1̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼6̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼L̼ộ̼c̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼E̼x̼c̼i̼t̼e̼r̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼r̼ụ̼i̼.̼
̼
̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼1̼1̼3̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ậ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ậ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼”̼c̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼
̼
̼
̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼
̼
̼L̼ú̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼a̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ậ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼
̼
̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼”̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼”̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *