N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼.̼ỏ̼a̼ ̼m̼.̼ã̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼b̼.̼ó̼p̼ ̼c̼.̼ổ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼

N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼.̼ỏ̼a̼ ̼m̼.̼ã̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼b̼.̼ó̼p̼ ̼c̼.̼ổ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼

S̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼.̼o̼.̼ạ̼i̼ ̼t̼.̼ì̼.̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼”̼h̼.̼ậ̼u̼ ̼q̼.̼u̼ả̼”̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼.̼h̼.̼ẫ̼.̼n̼ ̼t̼.̼â̼.̼m̼ ̼s̼.̼á̼.̼t̼ ̼h̼.̼ạ̼.̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼.̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼p̼h̼.̼i̼ ̼t̼.̼a̼.̼n̼g̼ ̼b̼.̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼.̼ứ̼n̼g̼”̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼.̼ẫ̼.̼n̼ ̼n̼.̼ộ̼.̼̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼(̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼C̼M̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼0̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼1̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼1̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼T̼â̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼(̼T̼P̼.̼ ̼H̼C̼M̼)̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼.̼o̼.̼ạ̼i̼ ̼t̼.̼ì̼.̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ạ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼ở̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼.̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼̼D̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼.̼a̼n̼h̼ ̼c̼.̼ã̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼é̼n̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼.̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼.̼i̼ệ̼m̼ ̼A̼D̼N̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼.̼u̼.̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼.̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼D̼ù̼ ̼ấ̼.̼m̼ ̼ứ̼.̼c̼,̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼k̼h̼.̼ổ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼2̼/̼2̼0̼1̼6̼ ̼(̼t̼ứ̼c̼ ̼m̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼T̼ế̼t̼)̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼é̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼.̼ ̼T̼.̼ứ̼c̼ ̼g̼.̼i̼.̼ậ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼S̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼.̼o̼.̼ạ̼i̼ ̼t̼.̼ì̼.̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼x̼.̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼.̼r̼.̼e̼.̼o̼ ̼c̼.̼ổ̼ ̼t̼.̼ự̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼.̼ă̼n̼ ̼c̼.̼ả̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼l̼.̼ấ̼.̼y̼.̼ ̼d̼.̼a̼.̼o̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼.̼ả̼.̼n̼ ̼v̼.̼ợ̼ ̼t̼.̼ự̼ ̼t̼.̼ử̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼̼L̼ú̼c̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ử̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼.̼ù̼.̼n̼g̼ ̼c̼.̼ổ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼.̼ẹ̼.̼n̼ ̼đ̼.̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼.̼ô̼ ̼h̼.̼ấ̼.̼p̼.̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼ờ̼ ̼g̼.̼ò̼ ̼m̼.̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼.̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼.̼é̼ ̼t̼.̼ắ̼.̼t̼ ̼t̼h̼.̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼k̼.̼é̼.̼o̼ ̼c̼.̼ắ̼.̼t̼ ̼đ̼.̼ứ̼.̼t̼ ̼g̼.̼â̼.̼n̼ ̼g̼.̼ấ̼.̼p̼ ̼c̼.̼ổ̼ ̼t̼.̼a̼.̼y̼,̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼.̼h̼.̼ư̼.̼ơ̼.̼n̼g̼ ̼t̼.̼ậ̼.̼t̼ ̼2̼3̼%̼.̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼k̼ế̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ề̼n̼ ̼đ̼.̼ắ̼.̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼.̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼.̼̼S̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼ă̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼.̼á̼ ̼h̼.̼ỏ̼.̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼.̼á̼i̼ ̼n̼g̼.̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼.̼í̼m̼ ̼t̼.̼á̼.̼i̼,̼ ̼n̼.̼g̼.̼ư̼.̼n̼g̼ ̼t̼.̼h̼.̼ở̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼.̼ổ̼ ̼t̼.̼a̼y̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼.̼h̼.̼ả̼.̼y̼ ̼m̼.̼á̼.̼u̼.̼̼A̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼.̼ấ̼.̼p̼ ̼c̼.̼ứ̼.̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼.̼ứ̼.̼u̼ ̼c̼h̼.̼ữ̼.̼a̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼.̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼.̼i̼ệ̼n̼.̼̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼”̼v̼.̼ụ̼.̼n̼.̼g̼ ̼t̼.̼r̼.̼ộ̼.̼m̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼.̼á̼.̼t̼ ̼h̼i̼.̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼.̼ự̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼q̼.̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼.̼í̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼h̼.̼ì̼ ̼c̼h̼.̼ặ̼.̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼.̼ó̼.̼c̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼.̼ắ̼.̼t̼ ̼t̼.̼h̼.̼ở̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼.̼o̼.̼ả̼.̼n̼g̼ ̼l̼.̼o̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼.̼á̼i̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼.̼.̼ ̼

Không có mô tả.

̼K̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼.̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼.̼h̼.̼ẹ̼.̼n̼ ̼đ̼.̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼.̼ô̼ ̼h̼.̼ấ̼.̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼v̼.̼ù̼.̼n̼.̼g̼ ̼c̼.̼ổ̼.̼̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼2̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼C̼M̼ ̼t̼.̼ạ̼.̼m̼ ̼g̼.̼i̼.̼ữ̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼G̼.̼i̼.̼ế̼.̼t̼ ̼n̼.̼g̼.̼ư̼.̼ờ̼.̼i̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼1̼/̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼.̼ộ̼.̼i̼ ̼d̼.̼a̼.̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼“̼V̼.̼ô̼ ̼ý̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼n̼g̼.̼ư̼.̼ờ̼i̼”̼.̼̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼4̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼x̼.̼é̼t̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼.̼h̼.̼ạ̼.̼m̼ ̼t̼.̼ộ̼.̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼.̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼.̼ộ̼.̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼.̼ì̼.̼n̼h̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼.̼t̼ ̼c̼.̼a̼.̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼.̼ộ̼.̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼9̼,̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼(̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼.̼i̼ê̼n̼ ̼x̼.̼é̼.̼t̼ ̼x̼.̼ử̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼K̼i̼m̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼.̼ộ̼.̼i̼ ̼“̼V̼.̼ô̼ ̼ý̼ ̼l̼.̼à̼.̼m̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼n̼g̼.̼ư̼ờ̼i̼”̼̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼.̼ô̼ ̼ý̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼.̼ò̼.̼n̼g̼ ̼t̼.̼a̼.̼y̼ ̼c̼.̼h̼.̼ẹ̼.̼n̼ ̼n̼g̼.̼a̼n̼g̼ ̼c̼.̼ổ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼.̼o̼.̼n̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼.̼ự̼ ̼t̼.̼ử̼.̼

Không có mô tả.

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼l̼ẽ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼.̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼.̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼h̼.̼i̼ ̼v̼.̼ấ̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼.̼o̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼ậ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼.̼ứ̼.̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼m̼ề̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼.̼é̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼.̼ự̼ ̼t̼.̼ử̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼.̼é̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼d̼o̼ ̼v̼.̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼ỳ̼ ̼v̼.̼à̼o̼ ̼c̼.̼ổ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼C̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼.̼é̼.̼t̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼x̼.̼é̼.̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼n̼.̼h̼.̼â̼.̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼l̼.̼ự̼.̼c̼ ̼s̼.̼i̼.̼ế̼t̼ ̼v̼.̼ù̼.̼n̼g̼ ̼c̼.̼ổ̼ ̼g̼.̼â̼.̼y̼ ̼t̼.̼ổ̼.̼n̼ ̼t̼.̼h̼.̼ư̼.̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼.̼h̼.̼ó̼.̼c̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼.̼ằ̼.̼m̼ ̼s̼.̼ấ̼.̼p̼ ̼ú̼.̼p̼ ̼t̼h̼.̼ẳ̼.̼n̼g̼ ̼m̼.̼ũ̼.̼i̼,̼ ̼m̼.̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼m̼.̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼.̼ồ̼.̼n̼g̼ ̼n̼.̼g̼.̼ự̼.̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼é̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼n̼.̼g̼.̼ạ̼.̼t̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼.̼ẹ̼.̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼.̼ô̼ ̼h̼.̼ấ̼.̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼.̼ù̼.̼n̼g̼ ̼c̼.̼ổ̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼.̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼.̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼.̼ư̼.̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼.̼ù̼n̼g̼ ̼c̼.̼ổ̼,̼ ̼c̼h̼.̼ẹ̼.̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼.̼ô̼ ̼h̼.̼ấ̼.̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼.̼ổ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼n̼.̼g̼.̼ạ̼.̼t̼.̼ ̼H̼.̼à̼.̼n̼h̼ ̼v̼.̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼.̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼.̼i̼.̼ế̼.̼t̼ ̼c̼o̼n̼.̼

Không có mô tả.

̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼c̼ó̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼.̼i̼.̼ế̼.̼t̼ ̼n̼.̼g̼.̼ư̼.̼ờ̼i̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼V̼K̼S̼ ̼x̼.̼e̼.̼m̼ ̼x̼.̼é̼.̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼.̼ộ̼.̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼c̼.̼á̼o̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *