K̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼n̼.̼é̼m̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼1̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼.̼ạ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ỡ̼ ̼t̼i̼m̼,̼ ̼d̼.̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼ă̼n̼

K̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼n̼.̼é̼m̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼1̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼.̼ạ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ỡ̼ ̼t̼i̼m̼,̼ ̼d̼.̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼ă̼n̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼é̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼1̼1̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ă̼m̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼à̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼ở̼ ̼t̼ổ̼ ̼9̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼6̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼ở̼.̼ ̼D̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼(̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼m̼é̼t̼)̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼1̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼
đánh trẻ tử vong: Bảo mẫu túm tay chân, đạp bé trai 18 tháng tuổi chết trên nền nhà

Bé 18 tháng tuổi bị bảo mẫu hành hạ chết: Nỗi đau tột cùng của cha
̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼1̼1̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼é̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼é̼t̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼T̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼à̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼L̼o̼n̼g̼.̼̼G̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼M̼i̼ề̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼9̼)̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼
Chân dung bảo mẫu 9X đánh bé trai 18 tháng tuổi đến chết

PHẪN NỘ: Bảo mẫu 9x bạo hành đạp bé trai 18 tháng cho đến chết - Xứ Nghệ 360
̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼ụ̼ ̼m̼á̼u̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼d̼a̼,̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼á̼u̼;̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼m̼á̼u̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼á̼y̼ ̼t̼i̼m̼,̼ ̼ổ̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼ụ̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼g̼a̼n̼…̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼.̼̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.̼

Bảo mẫu đạp chết bé 18 tháng tuổi lãnh án 18 năm tù - Tuổi Trẻ Online

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *