G̼ử̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼3̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼.̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼

G̼ử̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼3̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼.̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼

3̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼(̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼6̼.̼3̼̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼7̼.̼3̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼ú̼i̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼M̼ô̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ê̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼a̼m̼ ̼Đ̼a̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼M̼ô̼n̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼ú̼i̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼1̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼6̼.̼3̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼P̼.̼A̼ ̼(̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼V̼.̼H̼.̼L̼ ̼(̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼)̼ ̼v̼à̼ ̼V̼.̼A̼.̼V̼ ̼(̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼“̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼é̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼ú̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼u̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼̼“̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼B̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼á̼c̼.̼ ̼2̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼”̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼
Khu vực đê sông Kinh Môn, nơi các cháu bị đuối nước /// Anh Vũ Hải
̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼(̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼6̼.̼3̼̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼7̼.̼3̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼ú̼i̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼M̼ô̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ê̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼a̼m̼ ̼Đ̼a̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼M̼ô̼n̼”̼.̼
Rủ nhau tắm suối, 3 anh em họ tử vong thương tâm
̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼ú̼i̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼1̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼6̼.̼3̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼P̼.̼A̼ ̼(̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼V̼.̼H̼.̼L̼ ̼(̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼)̼ ̼v̼à̼ ̼V̼.̼A̼.̼V̼ ̼(̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼“̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼é̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼ú̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼

Hai anh em sinh đôi chết đuối thương tâm
̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼u̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼

̼“̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼B̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼á̼c̼.̼ ̼2̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼”̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *