Đ̼ể̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼.̼a̼o̼ ̼đ̼.̼â̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼q̼.̼u̼a̼n̼ ̼h̼.̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼

Đ̼ể̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼.̼a̼o̼ ̼đ̼.̼â̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼q̼.̼u̼a̼n̼ ̼h̼.̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼

Đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼.̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼.̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼.̼u̼a̼ ̼t̼h̼.̼u̼.̼ố̼c̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼.̼ầ̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ô̼ ̼m̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼.̼h̼.̼ớ̼.̼t̼ ̼đ̼.̼ậ̼.̼p̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼.̼ầ̼.̼u̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼.̼a̼.̼o̼ ̼đ̼.̼â̼.̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼.̼ự̼.̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼.̼ế̼n̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼.̼̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼.̼i̼.̼ế̼.̼t̼ ̼c̼h̼.̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼H̼o̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼.̼ố̼.̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼.̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼“̼d̼.̼u̼ ̼h̼.̼í̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼.̼ì̼.̼n̼h̼.̼̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼x̼.̼é̼.̼t̼ ̼x̼.̼ử̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼L̼à̼o̼,̼ ̼T̼P̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼.̼ộ̼.̼i̼ ̼g̼.̼i̼.̼ế̼.̼t̼ ̼n̼g̼.̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼á̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼.̼ạ̼.̼m̼ ̼g̼.̼i̼.̼a̼m̼,̼ ̼H̼o̼a̼ ̼ô̼.̼m̼ ̼c̼h̼.̼ầ̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼.̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼.̼̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼“̼s̼a̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ổ̼”̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼,̼ ̼d̼u̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼(̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼1̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼L̼à̼o̼,̼ ̼T̼P̼.̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼)̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼H̼o̼a̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ấ̼m̼ ̼á̼p̼,̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼.̼â̼.̼u̼ ̼t̼h̼.̼u̼.̼ẫ̼n̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼.̼ã̼i̼ ̼v̼.̼ã̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼.̼â̼.̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼o̼a̼-̼G̼i̼á̼p̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼ê̼m̼ ̼x̼u̼ô̼i̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼G̼i̼á̼p̼.̼̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼x̼.̼í̼c̼h̼ ̼m̼.̼í̼c̼h̼,̼ ̼t̼.̼o̼ ̼t̼.̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼h̼.̼é̼.̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼.̼ũ̼ ̼p̼.̼h̼.̼u̼,̼ ̼c̼.̼ộ̼.̼c̼ ̼c̼.̼ằ̼.̼n̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼.̼ộ̼.̼c̼ ̼t̼h̼.̼â̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼é̼o̼ ̼l̼é̼o̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼.̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼o̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ắ̼m̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼ ̼C̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ụ̼t̼ ̼r̼è̼,̼ ̼e̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼.̼á̼o̼ ̼b̼.̼ạ̼o̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ư̼.̼

Không có mô tả.
̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼C̼M̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼Ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼H̼o̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼,̼ ̼H̼o̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼.̼r̼.̼ú̼t̼ ̼g̼.̼i̼.̼ậ̼.̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼4̼/̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼H̼o̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼ă̼n̼g̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼A̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼9̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼̼Ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ạ̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼t̼i̼ế̼u̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ạ̼ ̼đ̼.̼ộ̼.̼c̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼g̼.̼i̼è̼m̼ ̼p̼h̼.̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼t̼i̼ế̼u̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼.̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼n̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ọ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼H̼o̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼ă̼n̼g̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼A̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼9̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ứ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼.̼á̼.̼u̼ ̼g̼h̼.̼e̼.̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼b̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼.̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼.̼G̼i̼á̼p̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ò̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼b̼.̼ắ̼.̼t̼ ̼q̼.̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼d̼.̼a̼.̼n̼ ̼d̼.̼í̼.̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼Q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼,̼ ̼H̼o̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼.̼ã̼.̼i̼ ̼v̼.̼ã̼ ̼t̼.̼o̼ ̼t̼.̼i̼.̼ế̼n̼g̼,̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼H̼o̼a̼ ̼t̼h̼u̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼H̼o̼a̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼

Không có mô tả.

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼.̼i̼.̼ê̼.̼n̼ ̼c̼.̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼g̼h̼.̼e̼.̼n̼ ̼t̼.̼u̼ô̼n̼g̼,̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼.̼à̼.̼n̼h̼ ̼v̼.̼i̼ ̼b̼.̼ạ̼.̼o̼ ̼l̼.̼ự̼.̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼o̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼.̼a̼n̼ ̼n̼.̼g̼ă̼n̼.̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼d̼.̼ọ̼.̼a̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼.̼i̼.̼ế̼.̼t̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼e̼m̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼.̼i̼.̼ế̼.̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼ ̼S̼ợ̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼H̼o̼a̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼u̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼h̼.̼ậ̼.̼m̼ ̼h̼.̼ự̼.̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼.̼̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼á̼n̼h̼,̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼.̼n̼ ̼c̼h̼.̼u̼.̼n̼g̼ ̼t̼.̼h̼.̼â̼.̼n̼ ̼m̼à̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼t̼.̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼.̼à̼.̼n̼h̼ ̼v̼.̼i̼ ̼g̼.̼i̼.̼ế̼.̼t̼ ̼n̼g̼.̼ư̼.̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼l̼à̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼.̼̼H̼.̼à̼.̼n̼h̼ ̼v̼.̼i̼ ̼g̼.̼i̼.̼ế̼.̼t̼ ̼c̼h̼.̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼.̼á̼o̼ ̼H̼o̼a̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼.̼i̼.̼ê̼m̼ ̼t̼r̼.̼ọ̼.̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼.̼o̼i̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼.̼á̼p̼ ̼l̼.̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼.̼ứ̼c̼ ̼á̼.̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼r̼.̼ă̼.̼n̼ ̼đ̼.̼e̼,̼ ̼g̼i̼.̼á̼o̼ ̼d̼.̼ụ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼.̼̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼H̼o̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼ấ̼m̼ ̼ứ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼.̼ậ̼n̼ ̼c̼.̼ã̼.̼i̼ ̼v̼.̼ã̼ ̼k̼.̼ị̼.̼c̼h̼ ̼l̼.̼i̼.̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼.̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼H̼o̼a̼ ̼v̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼.̼o̼.̼ạ̼i̼ ̼t̼.̼ì̼.̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼.̼a̼.̼u̼ ̼k̼h̼.̼ổ̼,̼ ̼d̼.̼ằ̼.̼n̼ ̼v̼.̼ặ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼.̼ư̼ ̼h̼.̼ỏ̼.̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼.̼ã̼.̼i̼ ̼v̼.̼ã̼,̼ ̼H̼o̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼

Không có mô tả.

̼G̼i̼á̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ớ̼ ̼đ̼ể̼ ̼H̼o̼a̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼.̼u̼n̼g̼ ̼s̼.̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼H̼o̼a̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ò̼.̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼n̼.̼ổ̼.̼i̼ ̼c̼.̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼.̼ị̼.̼n̼h̼ ̼n̼.̼ộ̼,̼ ̼d̼.̼ọ̼.̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼.̼i̼.̼ế̼t̼ ̼c̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼D̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼p̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼.̼ọ̼.̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼.̼i̼.̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼.̼i̼.̼ế̼.̼t̼ ̼c̼h̼.̼ồ̼.̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼7̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼5̼/̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼H̼o̼a̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼a̼n̼ ̼v̼.̼ã̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼á̼.̼p̼ ̼l̼.̼ự̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼ỉ̼ ̼t̼h̼.̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼.̼ủ̼.̼̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼.̼u̼.̼ố̼c̼ ̼n̼g̼.̼ủ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼5̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼a̼.̼n̼ ̼t̼h̼.̼ầ̼.̼n̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼o̼a̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼H̼o̼a̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼m̼ì̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼d̼ị̼u̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼:̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼l̼u̼ô̼n̼”̼.̼ ̼B̼ỗ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ẹ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ử̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼â̼u̼ ̼y̼ế̼m̼,̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼g̼.̼ậ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼a̼y̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼s̼.̼á̼.̼t̼ ̼h̼.̼ạ̼.̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼H̼o̼a̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ề̼n̼ ̼n̼á̼t̼ ̼5̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ô̼ ̼m̼ì̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼á̼p̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼.̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼.̼u̼ố̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼l̼i̼ ̼b̼ì̼.̼̼Đ̼ế̼n̼ ̼2̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼s̼a̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼.̼ế̼.̼t̼,̼ ̼l̼a̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼H̼o̼a̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ê̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼ớ̼t̼ ̼g̼ỗ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼5̼c̼m̼,̼ ̼d̼à̼y̼ ̼7̼c̼m̼ ̼ở̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼.̼o̼.̼ả̼.̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼.̼ầ̼.̼u̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼D̼o̼ ̼s̼.̼a̼y̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼.̼ặ̼.̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ú̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼H̼o̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼ớ̼.̼t̼ ̼đ̼.̼ậ̼.̼p̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼á̼p̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼.̼ả̼n̼ ̼ứ̼.̼n̼g̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼H̼o̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼h̼.̼ớ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼l̼.̼ậ̼.̼t̼ ̼n̼g̼.̼ử̼.̼a̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼.̼ố̼.̼i̼ ̼đ̼.̼è̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼.̼ặ̼.̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼.̼n̼ ̼n̼g̼.̼ạ̼.̼t̼ ̼t̼h̼.̼ở̼.̼

Không có mô tả.
̼B̼ị̼ ̼n̼g̼.̼ạ̼.̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼v̼.̼ù̼n̼g̼ ̼d̼.̼ậ̼y̼ ̼l̼.̼a̼ ̼t̼.̼o̼.̼á̼n̼g̼ ̼l̼.̼ê̼.̼n̼ ̼“̼c̼.̼ứ̼.̼u̼ ̼t̼.̼ô̼.̼i̼ ̼v̼.̼ớ̼.̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼.̼i̼.̼ế̼t̼ ̼t̼.̼ô̼.̼i̼”̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼.̼ú̼.̼m̼ ̼t̼.̼ó̼.̼c̼ ̼H̼o̼a̼ ̼g̼h̼.̼ì̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼.̼ó̼.̼p̼ ̼c̼.̼ổ̼ ̼H̼o̼a̼.̼ ̼H̼o̼a̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼n̼g̼.̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼.̼ấ̼.̼m̼ ̼t̼h̼.̼ớ̼.̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼.̼ậ̼.̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼.̼ặ̼.̼t̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼.̼h̼.̼á̼.̼t̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼g̼.̼ố̼.̼i̼ ̼c̼h̼.̼è̼.̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼.̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼g̼.̼i̼.̼ế̼.̼t̼ ̼c̼h̼.̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼H̼o̼a̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼.̼o̼.̼n̼ ̼d̼.̼a̼.̼o̼ ̼T̼h̼.̼á̼i̼ ̼L̼.̼a̼n̼ ̼m̼.̼ũ̼.̼i̼ ̼n̼h̼.̼ọ̼.̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼.̼â̼.̼m̼ ̼v̼.̼à̼.̼o̼ ̼n̼.̼g̼.̼ự̼.̼c̼ ̼t̼.̼r̼.̼á̼.̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼h̼.̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼h̼.̼á̼.̼t̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼.̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼.̼ú̼.̼c̼ ̼n̼.̼h̼.̼í̼.̼c̼h̼.̼̼B̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼.̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼.̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼.̼ú̼.̼t̼ ̼r̼.̼u̼n̼ ̼s̼.̼ợ̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼m̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼.̼ắ̼m̼ ̼r̼.̼ử̼a̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼.̼ó̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼1̼,̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼G̼ặ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼n̼.̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼,̼ ̼H̼o̼a̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼.̼à̼.̼n̼h̼ ̼v̼.̼i̼ ̼g̼.̼i̼.̼ế̼t̼ ̼c̼h̼.̼ồ̼.̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

Không có mô tả.

̼N̼g̼h̼e̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼s̼.̼ở̼.̼n̼ ̼t̼.̼ó̼c̼ ̼g̼.̼á̼y̼,̼ ̼r̼.̼u̼.̼n̼ ̼s̼.̼ợ̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼.̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼.̼ú̼.̼ ̼H̼o̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼g̼.̼ậ̼t̼ ̼đ̼.̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼.̼â̼m̼ ̼s̼.̼ự̼ ̼đ̼.̼ế̼n̼ ̼h̼.̼ế̼t̼ ̼n̼g̼.̼à̼y̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼.̼à̼.̼n̼h̼ ̼v̼.̼i̼ ̼g̼.̼i̼.̼ế̼.̼t̼ ̼c̼h̼.̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼l̼.̼ỗ̼i̼ ̼l̼.̼ầ̼m̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼H̼o̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼.̼ấ̼.̼t̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ầ̼m̼ ̼đ̼ì̼a̼,̼ ̼ư̼ớ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ạ̼t̼ ̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼.̼ầ̼u̼.̼.̼

̼C̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼.̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼.̼h̼.̼ạ̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼.̼n̼ ̼t̼.̼ù̼ ̼c̼h̼.̼u̼.̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼â̼.̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼H̼o̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼.̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼.̼í̼ ̼m̼.̼a̼i̼ ̼t̼.̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼4̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

 

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *