C̼ô̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼C̼Đ̼M̼:̼ ̼”̼X̼i̼n̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼b̼a̼o̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼

C̼ô̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼C̼Đ̼M̼:̼ ̼”̼X̼i̼n̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼b̼a̼o̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼

H̼Ã̼Y̼ ̼Đ̼Ể̼ ̼C̼H̼O̼ ̼N̼G̼Ư̼Ờ̼I̼ ̼C̼Ò̼N̼ ̼S̼Ố̼N̼G̼ ̼C̼Ó̼ ̼T̼H̼Ể̼ ̼Đ̼Ư̼Ợ̼C̼ ̼S̼Ố̼N̼G̼.̼.̼.̼̼C̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼
̼P̼h̼ả̼i̼ ̼ạ̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼A̼m̼s̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼.̼h̼ỉ̼ ̼t̼.̼r̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼…̼

̼L̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼h̼a̼r̼e̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼.̼h̼ỉ̼ ̼t̼.̼r̼í̼c̼h̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼H̼ã̼y̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼o̼s̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼̼H̼Ã̼Y̼ ̼Đ̼Ể̼ ̼C̼H̼O̼ ̼N̼G̼Ư̼Ờ̼I̼ ̼C̼Ò̼N̼ ̼S̼Ố̼N̼G̼ ̼C̼Ó̼ ̼T̼H̼Ể̼ ̼Đ̼Ư̼Ợ̼C̼ ̼S̼Ố̼N̼G̼!̼!̼!̼
Nam sinh cấp 3 tự tử: Trước đi nhảy từ tầng 28, em đã học đến

Nam sinh nhảy lầu. Bức thư tuyệt mệnh. Chung cư Văn Phú Victoria. Nam sinh 2006 | TTVH Online
̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ạ̼?̼
̼M̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ạ̼.̼ ̼X̼i̼n̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼b̼a̼o̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼q̼u̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼4̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼3̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ợ̼i̼ ̼ý̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼q̼u̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼”̼.̼
̼C̼ò̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼:̼ ̼“̼T̼h̼ô̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼h̼o̼.̼”̼̼C̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ắ̼t̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ạ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼q̼u̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

Ám ảnh khoảnh khắc nam sinh 16 tuổi nhảy từ tầng 28 xuống đất: 01/04 luôn, đời như trò đùa vậy! - Netizen - Việt Giải Trí

Nam sinh trường THPT chuyên Hà Nội rơi tầng 28 chung cư xuống đất tử vong - VietNamNet
̼X̼i̼n̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼t̼r̼â̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼v̼à̼ ̼b̼a̼o̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼
̼M̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼M̼e̼t̼t̼a̼!̼ ̼💚̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *