C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼.̼ả̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼b̼.̼ố̼c̼ ̼c̼h̼.̼á̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼C̼Đ̼M̼ ̼x̼.̼ó̼t̼ ̼x̼.̼a̼

C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼.̼ả̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼b̼.̼ố̼c̼ ̼c̼h̼.̼á̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼C̼Đ̼M̼ ̼x̼.̼ó̼t̼ ̼x̼.̼a̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼h̼1̼5̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼2̼3̼/̼3̼)̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼C̼a̼r̼i̼l̼l̼o̼n̼ ̼5̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ũ̼y̼ ̼B̼á̼n̼ ̼B̼í̼c̼h̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼T̼.̼N̼.̼N̼.̼ ̼(̼4̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼N̼.̼M̼.̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼&̼ ̼B̼ạ̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼h̼ự̼a̼,̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼c̼,̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼s̼ẵ̼n̼.̼ ̼̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼.̼ ̼G̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼.̼ ̼̼T̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼.̼̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼
Nhân chứng kể lại 2 mẹ con nhảy từ tầng 10 chung cư xuống đất-1

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼M̼y̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ò̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼é̼o̼ ̼v̼a̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼,̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.̼ ̼̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼r̼ự̼c̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼̼”̼Đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼,̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ự̼c̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼v̼à̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼
Nhân chứng kể lại 2 mẹ con nhảy từ tầng 10 chung cư xuống đất-2
̼“̼T̼ô̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼ ̼k̼è̼m̼ ̼c̼h̼u̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼M̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼í̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ã̼y̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼ở̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼0̼.̼̼L̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼2̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼.̼ ̼C̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼e̼m̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼k̼ế̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼,̼ ̼Z̼i̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼c̼.̼ ̼̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼(̼6̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼á̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼)̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼.̼ ̼
Nhân chứng kể lại 2 mẹ con nhảy từ tầng 10 chung cư xuống đất-3
̼“̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼c̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼x̼ă̼n̼g̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼á̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼o̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼.̼ ̼C̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼n̼ó̼i̼.̼̼G̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼k̼í̼n̼,̼ ̼í̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼ ̼

̼H̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼
̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *