C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼“̼x̼i̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼”̼

C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼“̼x̼i̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼”̼

L̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼v̼ợ̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼“̼l̼ò̼ ̼v̼ô̼i̼”̼ ̼v̼à̼ ̼d̼à̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼4̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼c̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼V̼õ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼̼B̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼t̼ố̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼“̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼”̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼T̼r̼á̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼“̼X̼i̼n̼ ̼k̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼đ̼á̼̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼̣̼̼n̼ ̼v̼ơ̼̼̣̼ ̼c̼h̼ồ̼̼̼n̼g̼ ̼v̼ì̼̼ ̼đ̼ó̼̼ ̼l̼à̼̼ ̼l̼ã̼̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼̼̼ ̼r̼i̼ê̼̼n̼g̼ ̼t̼ư̼̼ ̼b̼ấ̼̼̼t̼ ̼k̼h̼ả̼̼ ̼x̼â̼̼m̼ ̼p̼h̼a̼̣̼m̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼n̼g̼ư̼̼ờ̼̼̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ô̼̣̼̼c̼.̼̼C̼ũ̼̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼̼̼n̼ ̼v̼ì̼̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼̼̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼̼̼ ̼“̼b̼o̼̣̼n̼ ̼n̼g̼h̼ê̼̣̼̼ ̼s̼ĩ̼̼”̼ ̼n̼h̼ư̼̼n̼g̼ ̼n̼ế̼̼̼u̼ ̼b̼ỏ̼̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ư̼̼̣̼ ̼á̼̼i̼ ̼c̼á̼̼ ̼n̼h̼â̼̼n̼ ̼v̼à̼̼ ̼c̼ả̼̼m̼ ̼t̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ô̼̣̼̼t̼ ̼n̼g̼ư̼̼ờ̼̼̼i̼ ̼p̼h̼u̼̣̼ ̼n̼ữ̼̼̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼̣̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼̼̼u̼ ̼t̼ổ̼̼̼n̼ ̼t̼h̼ư̼̼ơ̼̼n̼g̼ ̼v̼à̼̼ ̼b̼ứ̼̼̼c̼ ̼x̼ú̼̼c̼ ̼t̼h̼ì̼̼ ̼t̼ô̼̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ả̼̼m̼ ̼ơ̼̼n̼ ̼h̼o̼̣̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼d̼ũ̼̼n̼g̼ ̼c̼ả̼̼m̼ ̼đ̼á̼̼n̼h̼ ̼đ̼ổ̼̼̼i̼ ̼t̼h̼ể̼̼̼ ̼d̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼c̼á̼̼ ̼n̼h̼â̼̼n̼ ̼đ̼ể̼̼̼ ̼b̼ả̼̼o̼ ̼v̼ê̼̣̼̼ ̼s̼ứ̼̼̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼̼ ̼c̼ô̼̣̼̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼̼̼n̼g̼.̼̼C̼h̼í̼̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼̼̼n̼ ̼s̼ẽ̼̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼̼̼n̼ ̼c̼â̼̼u̼ ̼t̼r̼ả̼̼ ̼l̼ờ̼̼̼i̼ ̼c̼h̼í̼̼n̼h̼ ̼x̼á̼̼c̼ ̼n̼h̼ư̼̼n̼g̼ ̼n̼ế̼̼̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼“̼l̼ư̼̼ơ̼̼n̼g̼ ̼y̼”̼ ̼đ̼ể̼̼̼ ̼t̼r̼u̼̣̼c̼ ̼l̼ơ̼̼̣̼i̼ ̼t̼r̼ê̼̼n̼ ̼s̼ứ̼̼̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼̼ ̼n̼g̼ư̼̼ờ̼̼̼i̼ ̼k̼h̼á̼̼c̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼“̼t̼ừ̼̼̼ ̼t̼h̼i̼ê̼̣̼̼n̼”̼ ̼đ̼ể̼̼̼ ̼l̼ừ̼̼̼a̼ ̼đ̼ả̼̼o̼ ̼m̼ô̼̣̼̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼s̼ả̼̼n̼ ̼t̼h̼ì̼̼ ̼đ̼ó̼̼ ̼k̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼c̼ò̼̼n̼ ̼l̼à̼̼ ̼v̼ấ̼̼̼n̼ ̼đ̼ề̼̼̼ ̼đ̼a̼̣̼o̼ ̼đ̼ứ̼̼̼c̼ ̼n̼ữ̼̼̼a̼ ̼m̼à̼̼ ̼c̼ầ̼̼̼n̼ ̼đ̼ư̼̼ơ̼̼̣̼c̼ ̼p̼h̼á̼̼p̼ ̼l̼u̼â̼̣̼̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼̼̼c̼ ̼t̼r̼ừ̼̼̼n̼g̼ ̼p̼h̼a̼̣̼t̼”̼.̼ ̼

̼D̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼A̼n̼h̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼K̼h̼à̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼“̼đ̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼“̼C̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼m̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ĩ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼e̼m̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼m̼ắ̼m̼ ̼t̼ô̼m̼,̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼.̼̼M̼à̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼?̼ ̼T̼r̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ạ̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼…̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼â̼n̼ ̼o̼á̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼m̼à̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼0̼0̼0̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼K̼h̼à̼n̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼e̼m̼ ̼ơ̼i̼.̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼.̼ ̼X̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼L̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼g̼ì̼?̼ ̼E̼m̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼g̼i̼ù̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼?̼ ̼L̼â̼u̼ ̼l̼â̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ạ̼ ̼e̼m̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼e̼m̼…̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼p̼h̼é̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ẻ̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼m̼à̼ ̼b̼à̼y̼ ̼đ̼ặ̼t̼!̼”̼.̼̼T̼r̼á̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼T̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼.̼̼C̼ô̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼“̼b̼ọ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼”̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼̼“̼X̼i̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼“̼b̼ọ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼”̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ự̼ ̼á̼i̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼


̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼“̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼y̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼“̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼”̼.̼̼D̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼n̼g̼ợ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼k̼h̼é̼o̼ ̼l̼é̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼.̼̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼h̼o̼w̼b̼i̼z̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼“̼r̼ù̼m̼ ̼b̼e̼n̼g̼”̼ ̼m̼à̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼,̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼Đ̼M̼.̼

̼N̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼K̼h̼à̼n̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼d̼á̼m̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼“̼c̼o̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼l̼ẻ̼”̼:̼ ̼“̼T̼ự̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼g̼h̼ê̼.̼̼M̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼1̼8̼0̼ ̼đ̼ộ̼ ̼a̼n̼t̼i̼-̼f̼a̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼T̼r̼ờ̼i̼ ̼ơ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ạ̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼ô̼?̼ ̼C̼ô̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ý̼ ̼c̼ô̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼.̼̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼K̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼,̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ô̼.̼

̼C̼h̼ú̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼i̼d̼o̼l̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ê̼n̼h̼.̼ ̼A̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼á̼i̼ ̼t̼ứ̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼M̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ừ̼a̼.̼ ̼T̼ự̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ừ̼a̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼‘̼c̼á̼i̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼’̼.̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼?̼ ̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *