B̼T̼V̼ ̼T̼h̼u̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼”̼N̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼l̼y̼”̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼v̼u̼i̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼đ̼i̼ề̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼U̼6̼0̼,̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼

B̼T̼V̼ ̼T̼h̼u̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼”̼N̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼l̼y̼”̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼v̼u̼i̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼đ̼i̼ề̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼U̼6̼0̼,̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼

N̼ế̼u̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼“̼N̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼l̼y̼”̼.̼̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼0̼7̼,̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼“̼N̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼l̼y̼”̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼V̼T̼V̼1̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼m̼ù̼n̼g̼ ̼1̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼x̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼.̼

̼“̼N̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼l̼y̼”̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼ủ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ỡ̼ ̼ò̼a̼ ̼v̼u̼i̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼5̼0̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ạ̼c̼.̼̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼k̼i̼p̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼l̼y̼ ̼l̼à̼ ̼B̼T̼V̼ ̼–̼ ̼N̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼h̼u̼ ̼U̼y̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼M̼C̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼.̼̼B̼T̼V̼ ̼T̼h̼u̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼,̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼T̼h̼u̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼M̼C̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼
BTV Thu Uyên Như chưa hề có cuộc chia ly sống bình dị, vui thú điền viên ở tuổi U60 - Ảnh 1.

BTV Thu Uyên Như chưa hề có cuộc chia ly sống bình dị, vui thú điền viên ở tuổi U60 - Ảnh 2.
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼é̼n̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼“̼N̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼l̼y̼”̼,̼ ̼T̼h̼u̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼M̼C̼,̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼T̼V̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼“̼N̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼l̼y̼”̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼u̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼e̼k̼i̼p̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼“̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ử̼a̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼.̼̼B̼T̼V̼ ̼T̼h̼u̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼“̼N̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼l̼y̼”̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼n̼g̼à̼o̼,̼ ̼ấ̼m̼ ̼á̼p̼,̼ ̼d̼ễ̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼T̼h̼u̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼h̼o̼e̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼l̼ệ̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼
BTV Thu Uyên Như chưa hề có cuộc chia ly sống bình dị, vui thú điền viên ở tuổi U60 - Ảnh 3.

BTV Thu Uyên Như chưa hề có cuộc chia ly sống bình dị, vui thú điền viên ở tuổi U60 - Ảnh 4.
̼S̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼T̼h̼u̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼“̼N̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼l̼y̼”̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼,̼ ̼T̼h̼u̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼á̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼e̼k̼i̼p̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼̼C̼ó̼ ̼đ̼ợ̼t̼,̼ ̼T̼h̼u̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼4̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼6̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼r̼ả̼:̼”̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼l̼y̼ ̼–̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼6̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼h̼ỉ̼!̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼4̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼r̼a̼ ̼4̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼“̼.̼̼

BTV Thu Uyên Như chưa hề có cuộc chia ly sống bình dị, vui thú điền viên ở tuổi U60 - Ảnh 9.

V̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼t̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼e̼k̼i̼p̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼Ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼5̼9̼,̼ ̼B̼T̼V̼ ̼T̼h̼u̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼m̼á̼y̼ ̼q̼u̼a̼y̼,̼ ̼B̼T̼V̼ ̼T̼h̼u̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼k̼í̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼G̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼U̼6̼0̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼T̼h̼u̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼n̼g̼à̼o̼,̼ ̼ấ̼m̼ ̼á̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ế̼n̼.̼̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼T̼h̼u̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼o̼a̼ ̼l̼á̼,̼ ̼c̼ỏ̼ ̼c̼â̼y̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼é̼o̼ ̼l̼é̼o̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼á̼i̼ ̼ấ̼m̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼d̼ị̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼,̼…̼
BTV Thu Uyên Như chưa hề có cuộc chia ly sống bình dị, vui thú điền viên ở tuổi U60 - Ảnh 11.
̼M̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼t̼r̼e̼s̼s̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼T̼h̼u̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ó̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼d̼ị̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼T̼V̼ ̼T̼h̼u̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼m̼ế̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *