K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼4̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼4̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼

N̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼é̼p̼ ̼4̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ở̼ ̼b̼à̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼ă̼n̼.̼

Không xin được số điện thoại, nhóm thanh niên đánh 4 cô gái ở quán nhậu ảnh 1
̼N̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼1̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼7̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼2̼ ̼Đ̼ô̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼.̼7̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼(̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼)̼;̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼T̼ố̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼A̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼(̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼.̼
Mời bia và xin số điện thoại bị từ chối, nhóm người đánh 4 cô gái | An ninh trật tự | PLO
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼3̼1̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼V̼.̼A̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼á̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼3̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼2̼ ̼Đ̼ô̼.̼ ̼Ở̼ ̼b̼à̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼n̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼,̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼.̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼2̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼A̼.̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ê̼u̼ ̼g̼h̼ẹ̼o̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼e̼n̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼

Xôn xao nhóm thanh niên bị tố đánh phụ nữ vì xin không được số điện thoại - Netizen - Việt Giải Trí

N̼h̼ó̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼A̼.̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼é̼p̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼.̼N̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼h̼ắ̼t̼ ̼l̼y̼ ̼b̼i̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼2̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼…̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

Không xin được số điện thoại, nhóm thanh niên hành hung 4 cô gái | Phụ Nữ & Gia Đình̼̼

N̼h̼ó̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼A̼.̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼b̼ế̼p̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ã̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼n̼á̼o̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼.̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼A̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼
Từ chối uống bia, 4 cô gái bị nhóm thanh niên ở quán nhậu hành hung
̼N̼ắ̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *