V̼ụ̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼3̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼C̼Đ̼M̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼:̼ ̼”̼B̼ố̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ố̼”̼

V̼ụ̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼3̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼C̼Đ̼M̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼:̼ ̼”̼B̼ố̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ố̼”̼

S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ã̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼”̼N̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ư̼a̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼m̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼̼X̼e̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼í̼.̼N̼g̼ậ̼m̼ ̼n̼g̼ù̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼h̼ọ̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼o̼x̼i̼c̼ ̼(̼đ̼ộ̼c̼ ̼h̼ạ̼i̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼
Vụ nam sinh cấp 3 nhảy từ tầng 28, CĐM xót xa: Xin hãy dịu dàng với cuộc đời, vì chẳng biết những người xung quanh còn bên cạnh ta tới khi nào - Ảnh 1.
̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼…̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼ ̼k̼í̼c̼h̼,̼ ̼c̼h̼à̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼.̼ ̼V̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼.̼̼X̼i̼n̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼d̼ị̼u̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼.̼”̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼n̼u̼ố̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼
Nam sinh cấp 3 tự tử: Trước đi nhảy từ tầng 28, em đã học đến
̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼ớ̼m̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼h̼é̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼á̼o̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼ê̼m̼ ̼ấ̼m̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼.̼̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼ở̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼
Nam sinh nhảy lầu. Bức thư tuyệt mệnh. Chung cư Văn Phú Victoria. Nam sinh 2006 | TTVH Online
̼”̼B̼ố̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ố̼.̼”̼ ̼-̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼,̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼.̼̼”̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼,̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼ấ̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼â̼y̼?̼

̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ị̼u̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼a̼o̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.̼”̼ ̼-̼ ̼N̼.̼K̼.̼L̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼T̼.̼B̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼̼”̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼l̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ấ̼y̼.̼̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼
Ám ảnh khoảnh khắc nam sinh 16 tuổi nhảy từ tầng 28 xuống đất: 01/04 luôn, đời như trò đùa vậy! - Netizen - Việt Giải Trí

Nam sinh trường THPT chuyên Hà Nội rơi tầng 28 chung cư xuống đất tử vong - VietNamNet
̼B̼ả̼o̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ư̼ơ̼u̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼
̼N̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼”̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼.̼
̼H̼ã̼y̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼!̼!̼!̼”̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *