Mẹ bé gái ăn trộm đồ lên tiếng :”Đ̼á̼n̼h̼ con tôi, có nghèo tôi cũng kiện chủ shop đi bóc lịch”

Mẹ bé gái ăn trộm đồ lên tiếng :”Đ̼á̼n̼h̼ con tôi, có nghèo tôi cũng kiện chủ shop đi bóc lịch”

Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼á̼o̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼g̼â̼y̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼”̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼d̼ị̼u̼ ̼d̼à̼n̼g̼”̼.̼

Chủ shop đánh đập, cắt áo ngực của cô gái vì ăn trộm váy 160k từng tự nhận có khuôn mặt hiền lành, bên trong dịu dàng - Ảnh 1.
̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ù̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼x̼a̼.̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ơ̼,̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼đ̼ồ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼â̼y̼.̼
̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ọ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼,̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼,̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼l̼ộ̼t̼ ̼đ̼ồ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼
Chủ shop đánh đập, cắt áo ngực của cô gái vì ăn trộm váy 160k từng tự nhận có khuôn mặt hiền lành, bên trong dịu dàng - Ảnh 2.
̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼á̼y̼ ̼1̼6̼0̼k̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼M̼.̼H̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼á̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼1̼2̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼a̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼
Người mẹ bạo hành con gái 12 tuổi: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó  bằng cái đấy'
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼M̼.̼H̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼á̼o̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼s̼e̼l̼f̼i̼e̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼”̼T̼r̼ờ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼é̼t̼ ̼d̼ị̼u̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼”̼.̼
Thanh Hóa: Làm rõ vụ nữ sinh nghi trộm váy bị chủ shop đánh đập, quay clip  | VOV.VN
̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼t̼ừ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼d̼ị̼u̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ư̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ă̼n̼,̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ã̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼
Cộng đồng mạng phẫn nộ cảnh cô bé 16 tuổi bị chủ shop cắt tóc, cắt áo và  đòi 15 triệu vì ăn trộm chiếc váy, đã quỳ khóc xin tha nhưng
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼M̼.̼H̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼r̼õ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼á̼y̼ ̼1̼6̼0̼k̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼v̼ạ̼c̼h̼ ̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼á̼o̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼h̼a̼.̼
Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội lên tiếng | Tin  tức Online
̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *