C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼7̼0̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼:̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼

C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼7̼0̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼:̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼

N̼S̼N̼D̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼U̼7̼0̼,̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼đ̼ằ̼m̼ ̼t̼h̼ắ̼m̼.̼̼T̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼â̼m̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼h̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼m̼à̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼S̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ề̼ ̼d̼à̼y̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼l̼ú̼a̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼â̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼.̼̼C̼h̼a̼ ̼b̼à̼ ̼l̼à̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼Â̼n̼,̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼T̼á̼m̼ ̼K̼è̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼D̼â̼n̼ ̼c̼a̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼V̼ ̼(̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼C̼a̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼B̼à̼i̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼à̼ ̼l̼à̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼t̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼o̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼.̼̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼h̼à̼o̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼:̼ ̼“̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼4̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼.̼
Cuộc sống tuổi 70 của NSND Thu Hiền: Hạnh phúc bên ông xã là anh hùng lực lượng vũ trang - Ảnh 1.
̼T̼ớ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼6̼7̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼,̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼6̼8̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼.̼̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼h̼á̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼2̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼á̼t̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼ắ̼t̼”̼.̼̼G̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼o̼m̼ ̼l̼ử̼a̼,̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼á̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼v̼ú̼t̼,̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼n̼g̼à̼o̼,̼ ̼d̼a̼ ̼d̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼a̼n̼ ̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼t̼i̼ế̼p̼ ̼l̼ử̼a̼”̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼.̼̼G̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼á̼t̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼“̼l̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼”̼ ̼x̼o̼a̼ ̼d̼ị̼u̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ổ̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ử̼.̼
Cuộc sống tuổi 70 của NSND Thu Hiền: Hạnh phúc bên ông xã là anh hùng lực lượng vũ trang - Ảnh 2.
̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼a̼n̼g̼ ̼m̼ổ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼m̼ê̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼h̼á̼t̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼“̼a̼n̼h̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ở̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼e̼m̼ ̼h̼á̼t̼ ̼n̼è̼”̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼h̼á̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼à̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼.̼̼S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼N̼h̼à̼ ̼h̼á̼t̼ ̼C̼a̼ ̼m̼ú̼a̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ư̼u̼.̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼6̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼p̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼a̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼C̼â̼u̼ ̼h̼ò̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼L̼ờ̼i̼ ̼B̼á̼c̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼a̼,̼ ̼K̼h̼ú̼c̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼a̼n̼h̼,̼ ̼D̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼…̼̼V̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼3̼.̼
̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼7̼0̼
Cuộc sống tuổi 70 của NSND Thu Hiền: Hạnh phúc bên ông xã là anh hùng lực lượng vũ trang - Ảnh 3.

Cuộc sống tuổi 70 của NSND Thu Hiền: Hạnh phúc bên ông xã là anh hùng lực lượng vũ trang - Ảnh 4.
̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼í̼n̼h̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼í̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼A̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼h̼ạ̼ ̼6̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼M̼ỹ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼0̼.̼̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼h̼i̼a̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ữ̼u̼.̼̼D̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼đ̼á̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ô̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼B̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼p̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼ó̼.̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼.̼̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼o̼m̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼T̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼á̼t̼,̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼.̼ ̼B̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼:̼ ̼“̼H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼ ̼x̼e̼n̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼x̼e̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼̼N̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼x̼e̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼â̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼á̼t̼”̼.̼̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼s̼ố̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼,̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ở̼.̼
Cuộc sống tuổi 70 của NSND Thu Hiền: Hạnh phúc bên ông xã là anh hùng lực lượng vũ trang - Ảnh 5.
̼“̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼l̼à̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ò̼i̼ ̼g̼ì̼.̼̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼á̼t̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ô̼i̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ó̼i̼.̼
̼ɴ̼ʜ̼ờ̼ ̼ᴄ̼ó̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ộ̼ᴄ̼ ̼s̼ố̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ê̼ɴ̼ ̼ᴍ̼ã̼ɴ̼ ̼ɴ̼ê̼ɴ̼ ̼ɴ̼s̼ɴ̼ᴅ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ề̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ẫ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ọ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼á̼ᴛ̼ ̼ɴ̼ộ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ự̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ù̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼s̼ắ̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ặ̼ɴ̼ ̼ᴍ̼à̼,̼ ̼đ̼ằ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ắ̼ᴍ̼ ̼ᴅ̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼ở̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ổ̼ɪ̼ ̼𝟽̼𝟶̼.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ậ̼ʏ̼,̼ ̼ʜ̼ɪ̼ệ̼ɴ̼ ̼ʙ̼à̼ ̼đ̼ɪ̼ ̼ʜ̼á̼ᴛ̼ ̼í̼ᴛ̼ ̼ʜ̼ơ̼ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ủ̼ ̼ʏ̼ế̼ᴜ̼ ̼ᴅ̼à̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ờ̼ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼đ̼ể̼ ̼ɢ̼ɪ̼ả̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ạ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ạ̼ᴄ̼.̼̼“̼ʙ̼â̼ʏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ờ̼,̼ᴄ̼ʜ̼ú̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ô̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ạ̼ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼í̼ᴀ̼ s̼ᴀ̼ᴜ̼,̼ ̼s̼â̼ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ấ̼ᴜ̼ ̼ɴ̼à̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ó̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ể̼ ̼x̼ᴜ̼ấ̼ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ệ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ì̼ ̼x̼ᴜ̼ấ̼ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ệ̼ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ò̼ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ì̼ ̼ở̼ ʜ̼ậ̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ư̼ờ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ắ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴄ̼á̼ᴄ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼s̼á̼ᴛ̼ ̼ᴄ̼á̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ù̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼á̼ᴄ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *