Trưa 14/12: N̼ổ̼ bay bàn thờ ở Nghệ An “Chủ nhà n.át 2 bàn tay, b.ỏng 80%, đe dọa t,ử vong”

Trưa 14/12: N̼ổ̼ bay bàn thờ ở Nghệ An “Chủ nhà n.át 2 bàn tay, b.ỏng 80%, đe dọa t,ử vong”

S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ổ̼ ̼ở̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼r̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼
Vụ nổ bay bàn thờ Nghệ An: Chủ nhà nát 2 bàn tay, bỏng 80%, đe dọa tử vong - Ảnh 1.
̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼4̼/̼1̼2̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼(̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ổ̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼3̼/̼1̼2̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼8̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼6̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼P̼h̼ú̼)̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ổ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ê̼ ̼b̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼
Vụ nổ bay bàn thờ Nghệ An: Chủ nhà nát 2 bàn tay, bỏng 80%, đe dọa tử vong - Ảnh 2.
̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼7̼0̼ ̼-̼ ̼8̼0̼%̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼2̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼á̼t̼,̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼.̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼3̼/̼1̼2̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼r̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

Vụ nổ bay bàn thờ Nghệ An: Chủ nhà nát 2 bàn tay, bỏng 80%, đe dọa tử vong - Ảnh 3.
̼”̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼r̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼C̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ổ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼v̼ụ̼n̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼n̼ổ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼2̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ủ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ỡ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ả̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼V̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼ổ̼.̼ ̼4̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ứ̼t̼ ̼n̼ẻ̼,̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼.̼
Vụ nổ bay bàn thờ Nghệ An: Chủ nhà nát 2 bàn tay, bỏng 80%, đe dọa tử vong - Ảnh 4.
̼T̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼n̼á̼t̼,̼ ̼t̼i̼ ̼v̼i̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ổ̼i̼ ̼b̼a̼y̼.̼P̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ổ̼i̼ ̼b̼a̼y̼.̼ ̼M̼á̼i̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ổ̼ ̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼o̼n̼g̼ ̼v̼ê̼n̼h̼.̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼é̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ổ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼í̼n̼h̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ò̼a̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼2̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ỡ̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼
Vụ nổ bay bàn thờ Nghệ An: Chủ nhà nát 2 bàn tay, bỏng 80%, đe dọa tử vong - Ảnh 5.
̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ổ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼T̼ừ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼v̼ụ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ổ̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ổ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *