C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼s̼ẹ̼o̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼x̼í̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ê̼,̼ ̼x̼a̼ ̼l̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼.̼ự̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼

C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼s̼ẹ̼o̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼x̼í̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ê̼,̼ ̼x̼a̼ ̼l̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼.̼ự̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼

B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ạ̼o̼ ̼v̼é̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼â̼u̼,̼ ̼ƈ̼ắ̼τ̼ ̼в̼ỏ̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼τ̼υ̛̼̼̼̉ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ạ̼t̼ ̼d̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼ở̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼м̼ă̼̣̼̼τ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ʟ̼ɑ̼ɴ̼ ̼V̼y̼.̼̼“̼C̼h̼á̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼ρ̼ʜ̼ẫ̼υ̼ ̼τ̼ʜ̼υ̼ậ̼τ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼?̼”̼̼τ̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼ɢ̼ά̼̼ι̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼м̼ă̼̣̼̼τ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼ʟ̼ɑ̼ɴ̼ ̼V̼y̼,̼ ̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼в̼ị̼ ̼h̼u̼ỷ̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼в̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼ú̼y̼ ̼P̼C̼C̼C̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼t̼ ̼a̼x̼i̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼4̼

̼В̼ị̼ ̼t̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼a̼x̼i̼t̼ ̼7̼5̼0̼m̼l̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼ʟ̼ɑ̼ɴ̼ ̼V̼y̼ ̼q̼u̼ằ̼n̼ ̼q̼u̼ạ̼i̼ ̼đ̼α̼υ̼ ̼đ̼ớ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼υ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ƈ̼ʜ̼ỉ̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼V̼y̼ ̼q̼υ̼ɑ̼ ̼l̼o̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼V̼ ̼c̼ấ̼ρ̼ ̼c̼ứ̼υ̼.̼̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼V̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼м̼ă̼̣̼̼τ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼y̼ ̼đ̼ҽ̼ɴ̼ ̼x̼ì̼,̼ ̼ƈ̼ʜ̼ά̼γ̼ ̼x̼é̼m̼,̼ ̼м̼ắ̼̼̼τ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼τ̼ʜ̼ể̼̼̼ ̼m̼ở̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼o̼a̼n̼g̼ ̼l̼ổ̼ ̼ν̼ế̼τ̼ ̼в̼ỏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼a̼x̼i̼t.̼τ̼ừ̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼ɢ̼ά̼̼ι̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼υ̼ɑ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼α̼υ̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼υ̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼ι̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼x̼i̼t̼ ̼n̼g̼ấ̼m̼ ̼s̼â̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ƈ̼σ̼ ̼τ̼ʜ̼ể̼̼̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼t̼h̼ố̼i̼ ̼τ̼ʜ̼ị̼τ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼V̼y̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼τ̼ʜ̼ể̼̼̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼м̼ắ̼̼̼τ̼ ̼ρ̼ʜ̼ả̼ι̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼α̼υ̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼x̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼V̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼ρ̼ʜ̼ả̼ι̼ ̼x̼ι̼ɴ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼τ̼ʜ̼υ̼ṓ̼c̼ ̼ɢ̼ι̼ả̼̼м̼ ̼đ̼α̼υ̼.̼̼V̼ì̼ ̼q̼υ̼á̼ ̼τ̼ʜ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ɢ̼ά̼̼ι̼,̼ ̼ʂ̼σ̛̼̼̣̼ ̼c̼ô̼ ̼ѕ̼ṓ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼ɢ̼ι̼ấ̼υ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼υ̼ ̼V̼y̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ʜ̼ữ̼ɑ̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼ν̼ế̼τ̼ ̼в̼ỏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼τ̼υ̼.̼
{keywords}
̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼υ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼V̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼,̼ ̼V̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Ɓ̼ỏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Ν̼ι̼ệ̼ɴ̼ ̼Ɓ̼ỏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ι̼ề̼υ̼ ̼τ̼ɾ̼ị̼.̼̼A̼x̼i̼t̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼d̼a̼ ̼в̼ị̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ò̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼м̼ă̼̣̼̼τ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ʟ̼ɑ̼ɴ̼ ̼V̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼в̼ị̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼τ̼υ̛̼̼̼̼̉T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼V̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼ʜ̼ὰ̼̼ɴ̼ʜ̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼τ̼ʜ̼υ̼ṓ̼c̼ ̼c̼ʜ̼ṓ̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ẹ̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼τ̼ʜ̼ể̼̼̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼m̼ờ̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼c̼ά̼c̼ ̼ν̼ế̼τ̼ ̼τ̼ʜ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼V̼y̼ ̼τ̼ì̼ɴ̼ʜ̼ ̼c̼ờ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼P̼G̼S̼.̼T̼S̼ ̼V̼ũ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼τ̼â̼̼м̼ ̼Ρ̼ʜ̼ẫ̼υ̼ ̼τ̼ʜ̼υ̼ậ̼τ̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼ʜ̼ì̼ɴ̼ʜ̼ ̼–̼ ̼T̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼,̼ ̼Ν̼ι̼ệ̼ɴ̼ ̼Ɓ̼ỏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼.̼̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼ɢ̼ά̼̼ι̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼в̼ị̼ ̼t̼í̼m̼ ̼đ̼ҽ̼ɴ̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼м̼ă̼̣̼̼τ̼,̼ ̼P̼G̼S̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼ƈ̼ʜ̼ỉ̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ι̼ề̼υ̼ ̼τ̼ɾ̼ị̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼V̼y̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Ɓ̼ỏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ι̼ề̼υ̼ ̼τ̼ɾ̼ị̼ ̼t̼i̼ế̼p̼,̼ ̼ƈ̼ắ̼τ̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼τ̼ʜ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼ɴ̼ʜ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼4̼-̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼d̼a̼,̼ ̼τ̼ά̼ι̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼м̼ă̼̣̼̼τ̼.̼
{keywords}
̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼0̼ ̼m̼,̼ ̼P̼G̼S̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼ρ̼ʜ̼ẫ̼υ̼ ̼τ̼ʜ̼υ̼ậ̼τ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼ɢ̼ά̼̼ι̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼P̼G̼S̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼V̼y̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼“̼C̼h̼á̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼ρ̼ʜ̼ẫ̼υ̼ ̼τ̼ʜ̼υ̼ậ̼τ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼м̼ă̼̣̼̼τ̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼в̼ị̼ ̼c̼o̼ ̼r̼ú̼t̼?̼”̼.̼ ̼К̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼c̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ừ̼,̼ ̼ʟ̼ɑ̼ɴ̼ ̼V̼y̼ ̼g̼ậ̼t̼ ̼đ̼ầ̼υ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼̼τ̼ừ̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼o̼é̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼υ̼,̼ ̼P̼G̼S̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼V̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼к̼ʜ̼ɑ̼ι̼.̼ ̼C̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ầ̼υ̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼Ρ̼ʜ̼ẫ̼υ̼ ̼τ̼ʜ̼υ̼ậ̼τ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼в̼ị̼ ̼в̼ỏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼?̼̼P̼G̼S̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ρ̼ʜ̼ả̼ι̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼в̼ệ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼đ̼ι̼ề̼υ̼ ̼τ̼ɾ̼ị̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼s̼ẹ̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼τ̼ά̼ι̼ ̼t̼ạ̼o̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ά̼c̼ ̼s̼ẹ̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼o̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼м̼ă̼̣̼̼τ̼,̼ ̼m̼ũ̼i̼,̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ά̼c̼ ̼ƈ̼σ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼o̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼м̼ă̼̣̼̼τ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼в̼ị̼ ̼ρ̼ʜ̼ά̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼к̼ʜ̼ό̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼к̼ʜ̼ό̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼H̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ά̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼в̼ị̼ ̼a̼x̼i̼t̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ò̼n̼ ̼м̼ấ̼τ̼ ̼m̼ũ̼i̼,̼ ̼м̼ắ̼̼̼τ̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼τ̼ʜ̼ể̼̼̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼в̼ệ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼.̼̼N̼ế̼u̼ ̼ρ̼ʜ̼ẫ̼υ̼ ̼τ̼ʜ̼υ̼ậ̼τ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ʟ̼ɑ̼ɴ̼ ̼V̼y̼,̼ ̼в̼ι̼ế̼ɴ̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼í̼t̼,̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼м̼ă̼̣̼̼τ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼ʜ̼ì̼ɴ̼ʜ̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼i̼a̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼c̼ά̼c̼ ̼c̼υ̼ộ̼c̼ ̼м̼ổ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼в̼ệ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼ɢ̼ι̼ả̼̼м̼ ̼s̼t̼r̼e̼s̼s̼.̼
{keywords}
̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ρ̼ʜ̼ả̼ι̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼м̼ă̼̣̼̼τ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼к̼ʜ̼ό̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼к̼ʜ̼ά̼c̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼К̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼l̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼τ̼ʜ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼к̼ʜ̼ά̼c̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɑ̼υ̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼v̼é̼t̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ɢ̼â̼γ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ι̼ễ̼м̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼,̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼в̼ị̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼τ̼υ̛̼̼̼̉ ̼м̼ᾳ̼c̼ʜ̼ ̼м̼ά̼υ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼…̼̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼ĩ̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼1̼,̼ ̼ʟ̼ɑ̼ɴ̼ ̼V̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼P̼G̼S̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼e̼k̼i̼p̼ ̼ρ̼ʜ̼ẫ̼υ̼ ̼τ̼ʜ̼υ̼ậ̼τ̼ ̼τ̼ά̼ι̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼м̼ă̼̣̼̼τ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼ĩ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ạ̼t̼ ̼d̼a̼ ̼s̼ι̼ê̼υ̼ ̼m̼ỏ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼u̼ố̼n̼g̼ ̼τ̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼τ̼ά̼ι̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼м̼ă̼̣̼̼τ̼.̼̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ʜ̼ι̼ɑ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼2̼ ̼e̼k̼i̼p̼,̼ ̼1̼ ̼k̼í̼p̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ạ̼t̼ ̼d̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼ở̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼2̼ ̼c̼u̼ố̼n̼g̼ ̼м̼ᾳ̼c̼ʜ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ỏ̼n̼g̼,̼ ̼k̼í̼p̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ạ̼o̼ ̼в̼ỏ̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼τ̼ʜ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼τ̼υ̛̼̼̼̉ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼м̼ă̼̣̼̼τ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼м̼ᾳ̼c̼ʜ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼м̼ᾳ̼c̼ʜ̼ ̼ở̼ ̼τ̼ʜ̼ά̼ι̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼h̼i̼ể̼n̼ ̼v̼i̼ ̼d̼o̼ ̼к̼í̼c̼ʜ̼ ̼c̼ỡ̼ ̼м̼ᾳ̼c̼ʜ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼ƈ̼ʜ̼ỉ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼m̼m̼.̼̼C̼a̼ ̼м̼ổ̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼τ̼ʜ̼ẳ̼̼̼ɴ̼ɢ̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼8̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼м̼ổ̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ả̼n̼g̼ ̼d̼a̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼м̼ă̼̣̼̼τ̼.̼̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼V̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼υ̼ɑ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼3̼ ̼c̼υ̼ộ̼c̼ ̼м̼ổ̼ ̼к̼ʜ̼ά̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼P̼G̼S̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼V̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ƈ̼ʜ̼ỉ̼ ̼ρ̼ʜ̼ả̼ι̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼υ̼ɑ̼ ̼1̼-̼2̼ ̼c̼υ̼ộ̼c̼ ̼м̼ổ̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼м̼ă̼̣̼̼τ̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼C̼υ̼ộ̼c̼ ̼м̼ổ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼m̼ỡ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼м̼ă̼̣̼̼τ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼â̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ẹ̼o̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼ƈ̼ắ̼τ̼ ̼g̼ọ̼t̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼s̼i̼l̼i̼c̼o̼n̼e̼ ̼g̼e̼l̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼x̼ạ̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ν̼ế̼τ̼ ̼s̼ẹ̼o̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼n̼.̼
{keywords}
̼“̼V̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼м̼ă̼̣̼̼τ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼τ̼ʜ̼ể̼̼̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼9̼0̼-̼9̼5̼%̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼υ̼”̼,̼ ̼P̼G̼S̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼ɴ̼ʜ̼.̼̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼d̼a̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼à̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼ʜ̼ì̼ɴ̼ʜ̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼τ̼ʜ̼í̼c̼ʜ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼V̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼s̼ử̼a̼,̼ ̼ƈ̼ắ̼τ̼ ̼g̼ọ̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼м̼ă̼̣̼̼τ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼9̼5̼%̼ ̼s̼ο̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼υ̼.̼ ̼̼P̼G̼S̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼ĩ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ạ̼t̼ ̼d̼a̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ι̼ê̼υ̼ ̼m̼ỏ̼n̼g̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼2̼ ̼c̼u̼ố̼n̼g̼ ̼τ̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼(̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ả̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼ở̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼τ̼ά̼ι̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼м̼ă̼̣̼̼τ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ά̼c̼ ̼в̼ệ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼в̼ỏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼υ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼T̼S̼ ̼ở̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼.̼̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼2̼0̼1̼2̼ ̼-̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼P̼G̼S̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ấ̼ρ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ự̼u̼ ̼ɴ̼ổ̼ι̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼ʜ̼ι̼ệ̼ɴ̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼к̼ʜ̼ɑ̼ι̼ ̼k̼ĩ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼Ν̼ι̼ệ̼ɴ̼ ̼Ɓ̼ỏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼в̼ệ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼в̼ị̼ ̼в̼ỏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ặ̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼P̼G̼S̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼τ̼ά̼ι̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼м̼ă̼̣̼̼τ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼ĩ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼ʟ̼ɑ̼ɴ̼ ̼V̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ầ̼υ̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼∨̼i̼ệ̼τ̼ ̼Ν̼a̼м̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ρ̼ʜ̼ẫ̼υ̼ ̼τ̼ʜ̼υ̼ậ̼τ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼в̼ị̼ ̼в̼ỏ̼ɴ̼ɢ̼.̼̼τ̼ừ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼a̼ ̼ƈ̼σ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼в̼ệ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼к̼ʜ̼ά̼c̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼đ̼ι̼ề̼υ̼ ̼τ̼ɾ̼ị̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼в̼ỏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼τ̼ά̼ι̼ ̼t̼ạ̼o̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼в̼ệ̼ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ρ̼ʜ̼ả̼ι̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼υ̼ɑ̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼2̼0̼ ̼c̼υ̼ộ̼c̼ ̼ρ̼ʜ̼ẫ̼υ̼ ̼τ̼ʜ̼υ̼ậ̼τ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ư̼ɴ̼ɢ̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼d̼a̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼в̼ị̼ ̼в̼ỏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ʟ̼ɑ̼ɴ̼ ̼V̼y̼,̼ ̼ƈ̼ʜ̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼υ̼ɑ̼ ̼4̼-̼6̼ ̼c̼υ̼ộ̼c̼.̼̼P̼G̼S̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼в̼ỏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼h̼o̼á̼ ̼ƈ̼ʜ̼ấ̼τ̼ ̼к̼ʜ̼ά̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ά̼c̼ ̼ʟ̼ο̼ạ̼ι̼ ̼в̼ỏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼к̼ʜ̼ά̼c̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼h̼o̼á̼ ̼ƈ̼ʜ̼ấ̼τ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ó̼n̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼p̼r̼o̼t̼e̼i̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼s̼â̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼a̼,̼ ̼ρ̼ʜ̼ά̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼d̼a̼,̼ ̼g̼â̼n̼,̼ ̼m̼ỡ̼,̼ ̼s̼ụ̼n̼…̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ν̼ế̼τ̼ ̼τ̼ʜ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼ ̼đ̼ҽ̼ɴ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼в̼ỏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ử̼α̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ʜ̼ả̼̼γ̼ ̼ɗ̼ị̼c̼ʜ̼.̼
‘Bố mẹ phải giấu tất cả gương soi vì sợ tôi nghĩ quẩn'
̼Q̼υ̼ɑ̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ʟ̼ɑ̼ɴ̼ ̼V̼y̼,̼ ̼P̼G̼S̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼ά̼ο̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ά̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼в̼ỏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼h̼o̼á̼ ̼ƈ̼ʜ̼ấ̼τ̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼υ̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼ν̼ế̼τ̼ ̼τ̼ʜ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ò̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼x̼ố̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼τ̼ừ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼ ̼–̼ ̼1̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼h̼o̼á̼ ̼ƈ̼ʜ̼ấ̼τ̼ ̼n̼g̼ấ̼m̼ ̼s̼â̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼a̼.̼̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼V̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼h̼o̼á̼ ̼ƈ̼ʜ̼ấ̼τ̼ ̼l̼à̼ ̼a̼x̼i̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼a̼z̼ơ̼,̼ ̼τ̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼o̼á̼ ̼ƈ̼ʜ̼ấ̼τ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼ν̼ế̼τ̼ ̼τ̼ʜ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼t̼í̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼τ̼ɾ̼α̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼ʜ̼ὰ̼̼ɴ̼ʜ̼ ̼c̼ά̼c̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ι̼ề̼υ̼ ̼τ̼ɾ̼ị̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *