N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼9̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼đ̼á̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼9̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼đ̼á̼

axxxxx ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼T̼h̼o̼ó̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼a̼ ̼1̼/̼1̼,̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼(̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼T̼h̼o̼ó̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼2̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ụ̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼9̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼n̼i̼l̼o̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼đ̼á̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼o̼ó̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼. L̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼o̼ó̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼
Cô gái trẻ cầm đầu đường dây buôn ma túy - Báo Gia Lai điện tử - Tin nhanh  - Chính xác
̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼T̼h̼o̼ó̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼a̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ỉ̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

Đang được tại ngoại nuôi con nhỏ, vẫn tiếp tục tàng trữ trái phép chất ma  túy - Báo Người lao động
̼T̼h̼o̼ó̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼
̼Q̼u̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼T̼h̼o̼ó̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼.̼
Lâm Đồng: Được cho tại ngoại vì nuôi con nhỏ, nữ quái vẫn tiếp tục tàng trữ  ma túy
̼ ̼T̼r̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼1̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼1̼5̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼à̼ ̼1̼6̼4̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ụ̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼T̼h̼o̼ó̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼.̼
Đang được tại ngoại nuôi con nhỏ, vẫn tiếp tục tàng trữ trái phép chất ma  túy - Báo Người lao động
̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *