̼H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼x̼.̼ó̼t̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼c̼á̼

̼H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼x̼.̼ó̼t̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼c̼á̼

h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼S̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼A̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼.̼.̼


̼N̼h̼ư̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ 16/4,̼ ̼e̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼4̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼-̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼;̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼K̼ỳ̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼G̼h̼é̼p̼ ̼(̼b̼ắ̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼G̼h̼é̼p̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼á̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼á̼o̼.Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼D̼u̼y̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼)̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼c̼á̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼ở̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼r̼é̼t̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼)̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼á̼.̼ ̼ ̼̼”̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼á̼ ̼r̼é̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼t̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼b̼ù̼i̼ ̼n̼g̼ù̼i̼,̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼é̼p̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ờ̼,̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼e̼m̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼e̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼S̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼A̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼.̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ 16/4,̼ ̼e̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼4̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼-̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼;̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼K̼ỳ̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼G̼h̼é̼p̼ ̼(̼b̼ắ̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼G̼h̼é̼p̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼á̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼á̼o̼.̼

Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼D̼u̼y̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼)̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼c̼á̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼ở̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼r̼é̼t̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼)̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼á̼.̼ ̼ ̼̼”̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼á̼ ̼r̼é̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼t̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼b̼ù̼i̼ ̼n̼g̼ù̼i̼,̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼é̼p̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ờ̼,̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼e̼m̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼e̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *