C̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼T̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼

C̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼T̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼

1̼4̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼A̼4̼ ̼(̼T̼p̼.̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼)̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼x̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼é̼n̼ ̼n̼ú̼t̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.

Nghi trốn ngoại tình, người đàn ông rơi từ tầng 10 xuống tử vong-4
̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼i̼. ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼”̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ă̼n̼g̼”̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼.̼
Nghi trốn ngoại tình, người đàn ông rơi từ tầng 10 xuống tử vong-3
̼T̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼a̼g̼e̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼“̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼ơ̼i̼”̼,̼ ̼“̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼g̼!̼ ̼B̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼à̼o̼”̼,̼ ̼“̼B̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼;̼
Có thể là hình ảnh về 3 người và văn bản
̼“̼A̼i̼ ̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ạ̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ố̼t̼”̼;̼ ̼“̼V̼ợ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼…̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼t̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼”̼.̼C̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼
Nghi trốn ngoại tình, người đàn ông rơi từ tầng 10 xuống tử vong-4
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ú̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼ô̼n̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼
̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼,̼ ̼l̼e̼o̼ ̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼a̼y̼”̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼&̼ ̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼3̼h̼5̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼6̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼–̼ ̼T̼B̼C̼O̼ ̼R̼i̼v̼e̼r̼s̼i̼d̼e̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼
Nghi trốn ngoại tình, người đàn ông rơi từ tầng 10 xuống tử vong-5
̼B̼á̼o̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼ả̼n̼h̼ ̼t̼o̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼
Có thể là hình ảnh về 2 người và trong nhà
̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *