Hà Nội: Đôi nam, nữ bị sét đ.ánh t.ử v.ong trên đường về quê

Hà Nội: Đôi nam, nữ bị sét đ.ánh t.ử v.ong trên đường về quê

Đ̼ô̼i̼ ̼n̼a̼m̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼d̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼a̼l̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼.̼
Hà Nội: Đôi nam, nữ bị sét đánh tử vong trên đường về quê
̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼2̼/̼5̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼:̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼a̼m̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼(̼B̼K̼S̼:̼ ̼2̼2̼-̼B̼2̼ ̼5̼8̼4̼.̼3̼0̼)̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼D̼T̼1̼7̼9̼ ̼(̼K̼i̼ê̼u̼ ̼K̼ỵ̼ ̼-̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼X̼á̼,̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼a̼m̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼
Hiện trường vụ việc đôi nam, nữ bị sét đánh tử vong
̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼G̼i̼ả̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼i̼ê̼u̼ ̼K̼ỵ̼,̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼â̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼
Hai người trên đường về quê bị sét đánh tử vong - Báo Công an Nhân dân điện  tử
̼“̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼â̼m̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼C̼.̼L̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼3̼)̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼T̼.̼G̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼3̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼)̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼ ̼-̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼5̼ ̼(̼G̼i̼a̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼a̼m̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼d̼o̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼a̼l̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼”̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼i̼ê̼u̼ ̼K̼ỵ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼
2 người đi chung xe máy tử vong nghi do bị sét đánh ở Hà Nội
̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼a̼m̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼.̼
Đôi nam nữ bị sét đánh tử vong - Tuổi Trẻ Online
̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼D̼ự̼ ̼b̼á̼o̼ ̼K̼h̼í̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼d̼o̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼r̼ì̼a̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ắ̼c̼ ̼d̼ả̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼ụ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼5̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼B̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼v̼ừ̼a̼,̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼t̼o̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼o̼.̼
Hà Nội: 2 người đi xe máy dưới trời mưa lớn bất ngờ ngã xuống đường
̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼e̼n̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼B̼ộ̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼t̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼5̼0̼ ̼m̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼9̼0̼ ̼m̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼1̼2̼0̼m̼m̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼d̼ô̼n̼g̼ ̼s̼é̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼â̼y̼ ̼đ̼ổ̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *