Cháy lớn tầng tum của ngôi nhà tại Hà Nội sáng 12/5 , hiện trường bé trai khiến ai cũng đau lòng

Cháy lớn tầng tum của ngôi nhà tại Hà Nội sáng 12/5 , hiện trường bé trai khiến ai cũng đau lòng

G̼ầ̼n̼ ̼7̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼5̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼3̼2̼0̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼(̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼t̼u̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼4̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼
̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼5̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼4̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ố̼t̼.̼
tm-img-alt
̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼7̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼3̼2̼0̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼t̼u̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼4̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼
Cháy ở Hà Nội: Kịp thời dập tắt đám cháy tại ngõ 320 phố Khương Đình
̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼C̼C̼C̼&̼C̼N̼C̼H̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼ ̼D̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼d̼ễ̼ ̼b̼é̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼
Hà Nội: Cháy lớn tại tầng tum của một ngôi nhà ở Khương Đình
̼S̼a̼u̼ ̼í̼t̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼.̼
Clip: Cháy lớn tầng tum của ngôi nhà tại Hà Nội sáng 12/5
̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼m̼2̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼o̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ă̼n̼,̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼…̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼
Hà Nội: Cháy lớn tại tầng tum của một ngôi nhà ở Khương Đình
̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *