̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼C̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼:̼ ̼T̼ă̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼n̼h̼u̼ậ̼n̼

̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼C̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼:̼ ̼T̼ă̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼n̼h̼u̼ậ̼n̼

T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼C̼u̼n̼g̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼C̼I̼E̼M̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼m̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼.̼̼T̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼3̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼b̼á̼n̼ ̼l̼ẻ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼4̼4̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼k̼W̼h̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼á̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼1̼.̼8̼6̼4̼,̼4̼4̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼k̼W̼h̼.̼̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼5̼0̼ ̼k̼W̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼7̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼1̼4̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼k̼W̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼k̼W̼h̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼l̼à̼ ̼3̼1̼.̼6̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼;̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼3̼0̼0̼ ̼k̼W̼h̼ ̼l̼à̼ ̼5̼3̼.̼1̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼4̼0̼0̼ ̼k̼W̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼7̼7̼.̼2̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼C̼u̼n̼g̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼C̼I̼E̼M̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼.̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼C̼u̼n̼g̼:̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼đ̼ó̼.̼̼D̼o̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼l̼â̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼E̼V̼N̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼m̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼.̼̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼C̼u̼n̼g̼:̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼n̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ủ̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼.̼

Không có mô tả.

̼T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼E̼V̼N̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼à̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼H̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼.̼̼D̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼đ̼ủ̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼n̼h̼u̼ậ̼n̼.̼̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼â̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼E̼V̼N̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼E̼V̼N̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼,̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼…̼ ̼Đ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼C̼u̼n̼g̼:̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ă̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ấ̼y̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼

Tiến Sỹ Nguyễn Đình Cung: Phải Tăng giá điện cao lên để huy động vốn ᵭầυ tư để phát triển đất nước

̼C̼ò̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼d̼à̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼á̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼n̼é̼n̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ả̼.̼ ̼M̼à̼ ̼c̼ứ̼ ̼“̼đ̼è̼”̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ả̼m̼.̼̼V̼í̼ ̼d̼ụ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼%̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ủ̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼.̼̼N̼ế̼u̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ủ̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼u̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼u̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼C̼u̼n̼g̼:̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼c̼â̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼E̼V̼N̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼g̼i̼á̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼á̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼.̼̼C̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼

SSI đánh giá EVN có khả năng tăng giá điện | Tin tức mới nhất 24h - Đọc Báo Lao Động online - Laodong.vn

̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼C̼u̼n̼g̼:̼ ̼V̼ề̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ủ̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼a̼o̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼k̼ị̼p̼.̼ ̼R̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼.̼

̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼C̼u̼n̼g̼:̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼.̼̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼C̼u̼n̼g̼:̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼k̼h̼á̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼4̼%̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼l̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *