̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼8̼/̼3̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼”̼C̼ô̼ ̼D̼â̼u̼”̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼q̼u̼à̼ ̼”̼C̼h̼ú̼ ̼R̼ể̼”̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼.̼â̼m̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼8̼/̼3̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼”̼C̼ô̼ ̼D̼â̼u̼”̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼q̼u̼à̼ ̼”̼C̼h̼ú̼ ̼R̼ể̼”̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼.̼â̼m̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼1̼1̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼T̼P̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼N̼.̼L̼.̼T̼.̼V̼ ̼(̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼H̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼5̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼)̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼.̼̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼V̼.̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼.̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼V̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼đ̼â̼m̼,̼ ̼V̼.̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼,̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼,̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼V̼.̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ứ̼a̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼á̼p̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼m̼ổ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼o̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼a̼o̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼a̼o̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼.̼̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼V̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼,̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼
Bị bạn trai đâm, N.L.T.V chết trong ngày 8-3
̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼“̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼M̼ạ̼c̼h̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼.̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼H̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼3̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼N̼.̼T̼.̼D̼.̼P̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼M̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼)̼.̼̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼
Vụ chú rể bị điện giật tử vong: Cô dâu đau đớn khi ngày vui chính là ngày chia ly - Tin tức
̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼M̼ạ̼c̼h̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼̼C̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼á̼n̼.̼
Chú rể tử vong vì bị điện giật trong đám cưới của chính mình - Netizen - Việt Giải Trí

Giật cần câu cá trúng đường điện, người đàn ông bị điện cao thế phóng cháy toàn thân
̼“̼N̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼ ̼x̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼”̼ ̼–̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼“̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼í̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼”̼ ̼–̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *