̼K̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼:̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼1̼7̼/̼3̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼1̼0̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼7̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼

̼K̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼:̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼1̼7̼/̼3̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼1̼0̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼7̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼

K̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼S̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼1̼0̼7̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ờ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼à̼ ̼7̼0̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ờ̼ɪ̼ ̼Ь̼ị̼ ̼т̼һ̼ư̼ơ̼.̼п̼ɡ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼̼B̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼̼Í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼S̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼1̼0̼7̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ờ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼à̼ ̼7̼0̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ờ̼ɪ̼ ̼Ь̼ị̼ ̼т̼һ̼ư̼ơ̼.̼п̼ɡ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼a̼ ̼s̼é̼t̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼â̼y̼ ̼

̼“̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼9̼7̼ ̼–̼ ̼1̼0̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼7̼-̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼”̼,̼
̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼â̼y̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ẩ̼n̼ ̼n̼á̼u̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼s̼é̼t̼.̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼1̼7̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼

Bi kịch chú rể bị điện giật tử vong, đám cưới bỗng biến thành đám tang

Ngày cưới thành đại tang: Cần đơn giản hoá thủ tục cưới xin?

̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼i̼.̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ ̼n̼ó̼i̼.̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼1̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼
Lạ lùng đám cưới trong đám tang - Báo Người lao động

Sét đánh chết 17 người đi dự tiệc cưới ở Bangladesh
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Á̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼c̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼à̼n̼ ̼p̼h̼á̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼.̼

̼B̼ộ̼ ̼C̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼T̼h̼ả̼m̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼2̼0̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼.̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ấ̼m̼ ̼s̼é̼t̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼m̼ư̼a̼.̼ ̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *