̼K̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼:̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼7̼/̼5̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼.̼ắ̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼b̼é̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼.̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼

̼K̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼:̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼7̼/̼5̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼.̼ắ̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼b̼é̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼.̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼

Ô̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼̼“̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Đ̼á̼n̼ ̼2̼0̼1̼9̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼1̼/̼3̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼–̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼á̼n̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼V̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼V̼ ̼N̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ớ̼i̼ ̼T̼Ư̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼4̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼
Vụ tai nạn thảm khốc 13 người chết: Áo tang trắng vùng quê nghèo miền Trung
̼S̼á̼n̼g̼ ̼3̼/̼4̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼)̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼1̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼.̼̼“̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼
Bệnh dại phát triển trong cơ thể con người như thế nào? | Vinmec
̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼ê̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼á̼u̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ở̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼2̼ ̼(̼t̼ứ̼c̼ ̼m̼ồ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼)̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼u̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼â̼y̼ ̼x̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼.̼̼K̼h̼ă̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼y̼ế̼t̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼1̼3̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼
Khăn tang phủ trắng nhà thờ, người thân khóc ngất trong lễ yết tổ của 13 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc
̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼4̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼i̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *