̼C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ạ̼t̼ ̼x̼.̼ă̼n̼g̼,̼ ̼x̼ả̼ ̼g̼a̼s̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼.̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼4̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼

̼C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ạ̼t̼ ̼x̼.̼ă̼n̼g̼,̼ ̼x̼ả̼ ̼g̼a̼s̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼.̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼4̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼

B̼ị̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼t̼ạ̼t̼ ̼x̼ă̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ớ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ở̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼g̼a̼s̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼ ̼H̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼4̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

Diễn biến vụ tạt xăng phóng hỏa làm 4 cán bộ công an bị thương | Báo Dân trí
̼N̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼1̼2̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼l̼à̼m̼ ̼4̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼8̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼6̼4̼C̼ ̼v̼à̼ ̼6̼4̼/̼2̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼7̼)̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼0̼3̼/̼Q̼Đ̼-̼C̼C̼T̼H̼A̼D̼S̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼1̼1̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼i̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼h̼u̼ậ̼n̼.̼
̼
Kẻ ném “bom xăng” vào trụ sở công an bị tâm thần? - Tuổi Trẻ Online
̼C̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼A̼.̼X̼.̼)̼.̼
̼
̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼6̼4̼C̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼T̼.̼H̼.̼H̼.̼ ̼(̼5̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼5̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼m̼ạ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼.̼
̼
̼D̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼t̼,̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼ạ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼á̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼
̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ò̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼p̼h̼u̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ớ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ớ̼t̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼.̼

Một phụ nữ tạt xăng, xả gas phóng hỏa, 4 cán bộ công an bị thương - 1
̼̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼g̼a̼s̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼4̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼
̼
̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼


̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼3̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼v̼à̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼
̼
̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *